GenelPsikolojiSağlık

Bilinçaltı ve Bilinçüstü Nedir?

Bilinçaltı nedir, Bilinçüstü nedir, Bilinçaltı ve Bilinçüstü örnekleri.

Kişinin davranışlarından ve düşüncele­rinden haberi olması halleridir. Bir davra­nışı bilerek yapmadır. Öğrenme olayları bi­linçte oluşur, insan bilinçli bir varlık oldu­ğu için davranışlarından sorumlu tutulur.

S.Freud bilincin iki tabakadan oluştuğu­nu savunur. Ona göre bilinç ben (ego) ve üst ben (süper ego) tabakalarından oluşur. Ben (ego): İnsanın kişiliğini ifade eden kıs­mı, bir denge ve yorum merkezidir. Bilin­cin bilinçaltıyla çatışmasında denge un­suru olur. Toplumun geleneklerine, törele­rine uygun olarak kişiliği oluşturur. Freud’a göre bilinç, bilinçaltından gelen arzu ve is­tekleri toplumun kurallarına uygun olarak düzenlemeye ve tatminine çalışır. Bu den­geleme düzenli olursa kişi normal bir ki­şidir. Çatışma dengesiz bilincaltiolursa kişi anor­mal bir kişidir.

Bilinçaltı:

Psikanalizin kurucusu S. Freud’a gö­re tüm insanlarda doğuştan varolan özü ve amacı değişmeyen, insana özgü bir enerji deposu vardır, bu bilinçaltıdır.

Çocukluk döneminden başlayarak, is-tinilmeyen arzular, istekler bilinçten ve sosyal bilinçten (samür) itilerek bilinçaltı­na yerleştirilirler. Öğrenilen, etkisinde kal­dığımız olaylar, toplum tarafından istenil­meyen, kabul edilmeyen bu arzu ve istek­ler bilinçaltında saklanırlar.

  1. Freud bu yüzden psikoloji insanın bi­linçaltını incelemelidir der. Çünkü bilinçaltı bi­lincinde içine alan daha geniş bir daire­dir Bilinçaltında bulunan bu istenmeyen aruz ve istekler ben ve süper (sosyal) ben ile sürekli çatışma halindedir. Bilinçaltın­dan gelen bu enerjiler bilince yön veriyor­sa kişi anormal bir kişidir. Tedavi edilme­si gerekir.

Bilinçaltındaki itilmiş fiiller zaman za­man ortaya çıkarak tatmin olmaya çalışır­lar. İtilmiş fiiller rüyalarla, serbest çağrı­şım yoluyla, dil sürçmeleriyle ve alkol alın­dığı zaman ortaya çıkabilirler. Freud, bi­linçaltındaki itilmiş fiilleri bilince çıkarmak için bir metot da geliştirmiştir. Bu metot psikiyatrinin de temel metodu olan hipno-tizma (suni uyutma) metodudur.

Bilinçüstü (üst ben):

Kişiliği toplum kurallarına göre düzen­leyen egodur (süper ego).Freud’a göre bi-linaltına itilmiş olan arzu ve istekler top­lum tarafından reddedilen istenilmeyen fi­illerdir. Toplum insan kişiliklerini kendi ku­rallarına göre düzenler. Toplum kuralları­na uymayan davranışlar ayıplanır. Bu yüz­den kişiler bu kurallara uygun olarak dav­ranmak zorundadır.

Alkol alındığında, uykuda,bilinç pasif du­rumda olduğundan kişide değişmeler söz konusu olur. içe dönük bir kişiliğe sahip olan bir kişi alkol aldığı zaman toplum içe­risinde yapamadığı davranışları rahatlık­la yapabilir. Çünkü sosyal kişiliği ve top­lumun baskıları azalmıştır.

Bakınız  Mimoza Çiçeği Hakkında Bilgi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu