Versay Antlaşması Önemi ve Kimler Arasında İmzalandığı

Versay antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır, Versay antlaşması maddeleri nelerdir, Versay antlaşması abd hakkında bilgi.

Birinci Cihan Harbinin sonunda galip devletler ile Almanya arasında imzalandı (28 haziran 1919). Antlaşmanın hazırlanması uzun sürmüştü. Almanlar, harbi kazanmak ümidini 1918 yılının yazında kaybettiler. Sonbaharda gelişen Müttefik taarruzları karşısında da mütareke istemek zorunda kaldılar (11 kasım 1918). Almanya’ya kabul ettirilecek sulh şartlarını söylemek için Paris’te müttefikler arası bir sulh konferansı toplandı (18 ocak 1919).

Almanya’ya karşı fiilen harp etmiş veya harp halinde bulunmuş devletlerin sayısı yirmi yediydi. Fakat dört devlet; İngiltere, Birleşik Amerika, Fransa ve İtalya diğer devletleri bir tarafa bırakarak sulh şartlarını kendi aralarında kararlaştırdılar. Fransız Başvekili Klemanso, İngiliz Başvekili Loyd Corc, Amerika Birleşik Devletleri Cumhur Reisi Vilson sulh muahedesinin başlıca artistleri oldular.
Versay Muahedesinin hazırlanması için elli iki teknik komisyon çalıştı. Galib devletlerin en salahiyetli uzmanlarından kurulan bu komisyonlar bin altı yüz kırk altı toplantı yaparak sulh şartlarını tespit ettiler. Sulh şartları bir defa da galip devletlerin Hariciye Nazırları Konseyinde tetkik edildikten sonra, yukarıda bahsi geçen dört devletin başmurahhaslarının İncelemelerine arz edildi. Bu iş yüz kırk beş toplantıda sona erdirildi.

Bu suretle galip devletler arasında son şeklini bulmuş olan muahede projesi 7 mayıs 1919 da Alman delegelerine incelenmek için verildi. Alman delegeleri itirazlarını yazılı olarak verdiler. Bunun üzerine dört başlıca galip devlet murahhasları iki yüz eli; toplantı daha yaparak sulh şartlarında değişiklikler yaptılar. Muahede yirmi yedi galip devletle Almanya arasında, kesin olarak 28 haziran 1919 da Versay sarayının aynalı salonunda imza edildi (1871 de Prusyanın Fransa’ya galip gelmesi üzerine Alman İmparatorluğu Bismark tarafından bu salonda ilan edilmiş ve Alman ittihadı bu suretle tamamlanmıştı).
Galib sıfatıyla muahedeyi imzalayan devletler şunlardı : Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Britanya imparatorluğu, İtalya, Japonya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Çin, Küba, Ekvator, Yunanistan, Guatemala, Hayti, Hicaz, Hondurjs, Liberya, Nikaragua, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Siyam, Çekoslovakya, Uruguay.

Versay Muahedesi dört yüz kırk maddeliktir ve şu bölümlere ayrılmıştır : Birinci bölümde Milletler Cemiyetinin Anayasası gösterilmiştir.) İkinci bölüm Almanya’nın sınırlarına ve Almanya ile ilgili devletlerin toprak problemlerine ayrılmıştır. Buna göre Loren ve Alzas Fransaya, Şlezvig Danimar-kaya, Moresne Belçikaya, Prusyanın Leh eyaletleri Lehistana verildi. Doğu Prusya, Al-manyadan Lehistan koridoru diye adlandırılan bir toprak şeridi ile diğer Alman topraklarından ayrıldı. Yukarı Silezyada plebisit yapılması kararlaştırıldı. Üçüncü bölüm Av-rupaya temas eden şu belli başlı siyasi hükümleri ihtiva etmektedir: Avusturya, Polonya, Çekoslovakya devletlerinin istiklalini Almanya tanıyacaktır. Bundan başka Danzig limanı Milletler Cemiyetinin idaresinde, Lehistan’ın deniz ihtiyacını sağlayacak şekilde serbest haline konmuştur. Sar havzasındaki madenler Fransa tarafından on beş yıl müddetle işletilecek ve bu müddetin sonunda Sar’da bir plebisit yapılacak. Dördüncü bölüm, Almanya’nın Avrupa dışındaki imtiyaz ve menfaatlerinin tasfiyesini göstermektedir. Almanya müstemlekelerini Galib devletlere vermekte, Çin’de ve Manş’taki imtiyazlarından vazgeçmekte, Türkiye’de kapitülasyonlardan faydalanmamayı kabul etmektedir. Beşinci bölüm askeri hükümleri içine almaktadır: Bu hükümlerin genel manası Almanya’nın silahsızlandırılmasıdır. Ordu mevcudu yüz bine indirilmiştir. Genelkurmay teşkilâtı kaldırılmıştır. Mecburi askerlik hizmeti prensibi yerine ordu kadrosonu gönüllü ile doldurmak prensibi konmuştur.