Velid Ebüzziya Kimdir Hakkında Bilgi

Gazeteci Velid Ebüzziya hayatı ve eserleri, Velid Ebüzziya Lozan hakkında kısa bilgi.

Türk banın ailesinin tanınmış simalarından olan Velid Ebüzziya 1884’de İstanbul’da doğmuştur. Gene Türk basın ve basım tarihinin değerli şahsiyetlerinden Ebüzziya Tevfik’in oğludur. Velid, sürgünde iken babasının yazılarında iğreti ad olarak kullandığı ve sonra da hayatının sonuna kadar muhafaza ettiği Ebüzziyayı, kendine soyadı edinmek hususunda büyük bir ısrar ve taassup göstermiştir. Onun bu ısrarında, babasının hatırasına olan derin sevgi ve saygısı amildir.

Tahsili : Galatasaray’da okumaya başlamış, sekizinci sınıfta iken (1900) babasının ve gene Galatasaray’ın on birinci sınıfındaki ağabeyi Talha’nın Konya’ya sürülmeleri üzerine mektebten çıkarılmıştır. Daha sonra, Sen Benua Fransız Lisesine girmiş ve buradan diploma almıştır. Liseyi bitirdikten sonra hukuka devama başlamış, fakat geçim mecburiyeti karşısında terk ederek Düyunu Umumiye Tercüme Kaleminde memur olmuştur.

1908 de İkinci Meşrutiyetin ilanı üzeri ne babası ve kardeşi Konya’dan İstanbul’a dönmüşler; Velid de Avrupa’ya gitmek fırsatını bulmuş ve hukuk tahsilini Paris’te ikmal etmiş, aynı zamanda Siyasi İlimler Mektebinden de mezun olmuştur.
Gazeteciliğe başlayışı: Yüksek tahsilini bu suretle Avrupa’da yapan Velid, memlekete dönünce babasının, malı olan Tasviri Efkar gazetesinde ve babasının yanında gazetecilik hayatına atılmıştır. 1913 te babasının ölümü üzerine gazetenin başmuharrirliğini üstüne almış ve kardeşi Talh’a ile birlikte 1918’de kadar gazeteyi çıkarmaya devam etmiştir.
Mütareke ve millî mücadele-d e : Mütarekede İstanbul’un işgali sırasında Şehzadebaşında Şehid edilen askerlerin fotoğraflarını çekip teksir ederek etrafa yaydığı için tevkif edilerek Malta’ya sürülmüştür. Bu arada ağabeyi Talha Bekirağa Bölüğü mahzenlerinde hapsedilmiş ve ölümüne sebebiyet verilmiştir. Velid zaferden evvel İstanbul’a dönüşünde Tevhidi Efkar gazetesini tesis ederek işgal kuvvetlerinin ve İstanbul hükumetinin tazyiklerine rağmen bir an mücadeleden geri kalmamış, yazılarıyla umtumi efkarda milli mücadele lehinde derin tepkiler yaratmış ve bu yayınlarıyla işgalden ıstırap duyan gönüllere su serpmiştir.

Velid bir taraftan gazetesinde fırsat buldukça ve imkan nispetinde yabancı sansürle ve Said Molla, Nemrut Mustafa, Damad Ferid gibi vatan hainleriyle mücadele ederken bir taraftan da icra komitesi azası bulunduğu Grubunda Anadolu’ya mühimmat ve malzeme kaçırmak işlerinde kahramanca çalışmıştır. Velid bu işleri çok defa, yalnız bir idareci gibi değil, cephane depolarını soymak, mavnadan mavnaya sırtında çuval, sandık taşımak ve cephane götürme gibi büyük işler yapmıştır.