Ümmühani Meryem Kimdir

Ümmühani Meryem Kimdir, hayatı, yaşayışı, İslam dinindeki yeri hakkında bilgi.

Şeyh Nuriddin Ebül Hasan Ali’nin kızı ve Hanefi bilginlerinden allame Seyfiiddin’in annesidir. Ana tarafından dedesi bulunan Fahruddin Kayftni, Meryem’in yetişmesinde büyük bir gayret ve ihtimam göstermiştir. Devrinin hadis alimlerinden bilgi tahsiline başlayan bu büyük istidat, sekiz yaşında iken ilk icazetini almıştı.

ummuhani_meryemKudret-i fıtıranın müstesna bir kabiliyetle teçhiz ettiği Meryem, deha derecesindeki zekası ile, kitapları enine, boyuna ve derinliğine tetkike başladı. Daha çocuk denecek yaşta iken Kur’ân-ı Kerîm’i, “Milhaî” adı verilen nahiv kitabını ve Ebüş Şücfi’nın Şafiî fıkhı üzerine yazılmış “Muhtasar”mı ezberlemişti.

Yaşından beklenmeyecek derecede yüksek bir kemalin ve ilmin sahibi bulunan Meryem, kazandığı bilgi hazinesini yaymak ve Müslümanların istifadesine tahsis etmek arzusunda idi. Zemin ve zaman, bu isteğin tahakkukuna müsait bulunuyordu. Açmış olduğu medrese, ilimde yol almış ve ihtisas yapma arzusu ile çırpınan insanların devam ettiği bir “İrfan ocağı” haline gelmişti.

Birçok eser vermiş ve yetiştiği asrın ilim muhitlerince “imam” olarak tavsif edilen Celftlüddin Süyuti bile Meryem’in medresesine devam ederek onun ilminden istifade etmiştir.