Türkiye At Yarışları Tarihi

At yarışı tarihinin en inanılmaz sprintlerinden biri, Türkiye’de at yarışları ne zaman yapılmaya başlandı kısaca.

Çok eski bir tarihi olan at yarışları, atın ilk sahibi bulunan Türkler arasında yapılırdı. Bu da gelin olacak bir kum bindimmi atını kendisini isteyen delikanlıların kovalaması suretiyle başlar, gelinin atını yakalayarak kıza sahip olmakla da biterdi.

İlk ikramiyeli yarış, Hazreti Muhammed devrinde yapılmış ve kazanan biniciye bizzat kendisi mükafat vermiştir. 1325 de Bursayı alan Orhan Gazi, ilk iş olarak koşulara başlamış ve ertesi sene bunun için de şimdiki Balıklı köyü ile Atçılar meydanı arasındaki sahayı yarış yeri olarak vakfeylemiştir.
At yarışları İngiltere’de On üçüncü asırda başlamış olup 1709 dan beri de raporları mevcut bulunmaktadır.
Yarışçılık Türkiye’de en büyük gelişimini Cumhuriyet devrine borçludur ve bu devir sayesinde de koşuculuğun temeli olan saf kan İngiliz atını yakından tanımış, onu hem yetiştirmiş ve hem de sahalarında koşturmuştur.
1926 senesinde, o zaman Başvekil bulunan İsmet İnönü’nün reisliğinde kurulan Yüksek Yarış ve Islah Encümeni derhal işi programlaştırarak, koşulara bir isim vermeye muvaffak olmuştur. Başşehrimiz Ankara’da eşi Balkanlarda olmayan ve Avrupa’da bile az görülen mükemmel bir hipodrom yaptırılarak bu spora karşı gösterilen alaka kuvvetlendirilmiştir.

Bugün Türkiye’de on iki vilayette Islah Encümeninin tertip eylediği koşular yapılmakta ve koşmakta olan yerli yarım kan İngiliz, yerli ve ithal edilen saf kan İngiliz ve saf kan Arap atlarına sırası ile 14023.50, 82335, 62895 lira ki ceman 159253.50 lira ikramiye dağıtılmaktadır.
Islah Encümeninin her sene çıkarmakta olduğu yarış takvimi gereğince koşular (Resmî Encümen yarışları) martın sonunda İz-mirde başlayarak, ayın son haftasında Ankara’da sona ermektedir. Bu da, 4 hafta İzmir, 8 hafta Ankara, 8 hafta İstanbul ve 13 hafta Ankara’da olmak üzere 33 yarış günüdür.

Islah Encümeninin kurulmasıyla beraber saf kan İngilizlere mahsus ve handikap olarak 1927 senesinde 2000 lira ikramiyeli ve 2400 metre mesafeli Gazi Koşusu ismi ile büyük bir yarış tesis edilmiş, 1932 senesinde ise bu yarış memlekette doğmuş üç yaşlı İngilizlere tahsis edilerek yaş sikleti altında yapılmasına karar verilmiştir. Halen ikramiyesi 6000 lira, mesafesi 2400 metredir.
1939 senesinde Islah Encümeni bir hamle daha yaparak daha büyük ikinci bir koşu ihdas eylemiştir. Reisicumhur koşusu diye adlandırılan bu yarışa memlekette doğmuş üç ve yukarı yaştaki safkan İngilizler iştirak edebilmektedir. Mesafesi 2400 metre, ikramiyesi 6500 liradır ; ayrıca da birinci gelen atın sahihine hatıra olarak 1200 lira kıymetinde gümüş bir kupa verilmektedir.
Gazi Koşunun başladığı tarihten itibaren kazanan atlarla, sahipleri ve jokeyleri şunlardır:

Yarış atlarının ırkları: Yarış atının temeli olan İngiliz safkanları ile memleketimizde eskiden beri yarıştırılmakta olan safkan Arapların menşe ve hususiyetlerini bilmek, bunların bir az da tarihçelerini gözden geçirmekle kabildir.
Safkan İngiliz atının menşei : Aslında ismini taşıdığı adanın bir binek atı olup yarış istikametinde asırlarca süren sıkı bir saflaştırma sonunda meydana gelmiştir, önce İspanya, On ikinci asırdan başlayarak da, aynı zamanda Arabistandan getirilen Arap ve başka Doğu atları ile bu ırk daha ziyade asilleştirilmiştir. İthal edilen aygırlardan 36 tanesi büyük bir rol oynamış ve içlerinden üç tanesi ise safkan İngiliz atlarına menşe teşkil ederek üç kan hattı meydana getirmiştir. Bunlar ; 1689 da 9 yaşlı Bayerley Törk (The Byerley Turk), 1706 da 4 yaşlı Darley Arab-yen (Darley Arabian) ve 1730 da Paris yo-liyle 6 yaşlı olarak ithal edilen Godolfayn Arabyen (Godolphine Arabian) dir. Bu aygırlar kendi memleketlerinden ithal edilmedik leri için bazılarının hakikî vatanları belli olmadığından haklarında muhtelif menşeler gösterilmiştir. The Byerley Türk’ün, Türk, Türkmen, Berber ve Libya atı, Godolphine Arabian’in şimal Afrikadan gelme, yani Berber atı olması da muhtemeldir. Sadece Dar-