Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Nedir Kısa Bilgi

Teşkilat-ı Esasiye kanunu hangi savaş sonucunda kabul edildi, Teşkilat-ı Esasiye kanunu önemi hakkında bilgi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde müteşekkil Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun umde-i esasiyesi mücadele-i haziranın bidayetinden beri Erzurum ve Sivas Kongrelerinde tespit ve son İstanbul Meclisi Mebusanı ile Büyük Millet Meclisi tarafından da kabul ve teyit olunup amal-i milletin zübdesi bulunan Misak-ı Milli esas dairesinde memleketin tamamiyetini ve milletin istiklalini temin edecek sulh ve müsalemeti istihsal eylemektir.

Grup bu gaye-i mukaddesenin istihsali için milletin bilimum kuvay-i maddiye ve maneviyesini icap eden hedeflere tevcih ve istimal edecek ve memleketin resmi ve hususi bilumum teşkilat ve tesisatını bu maksad-ı esasiye hadim kılmaya çalışacaktır.
Grup bu gaye-i milliyenin istihsaline çalışmakla beraber devlet ve milletin teşkilatını Teşkilât-ı Esasiye Kanunu dairesinde şimdiden peyderpey tespit ve ihzara sayedecektir.

Grupun, çoğu Mustafa Kemal’in başkanlığında olmak üzere yaptığı otuz içtimain zabıt hulasaları tetkik olununca, türlü memleket İşleri üzerinde esaslı müzakere ve münakaşaların yapıldığı; inkılapçı kararların alındığı bu toplantılarda, hakim fikrin daima Egemenlik ulusundur düsturu çevresinde toplandığı gerçektir.

Müdafaa-i Hukuk Grubu Neden Kuruldu Kısa Bilgi