Teodor Kasap Kimdir, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Gazeteci yazar Teodor Kasap kimdir, Teodor Kasap hangi devirde yaşadı, Teodor Kasap direktör Ali bey diyojen.

(1835-1905) Abdülaziz ve Abdülhamit devirlerinin meşhur gazetecilerindendir. Türkçe ilk mizah gazetesi olan Diyojen’in müessisidir. Takriben 1835 senesinde Kayseri’de doğdu. Babası Kayseri’de manifatura ticareti yapan Sarafim Kasapoğlu-dur. Teodor, küçük iken babasını kaybetti. On bir yaşlarında İstanbul’a geldi. Astarcılar hanındaki bir dükkanda Kayserili bir Rum tüccarının yanında bir taraftan çıraklık ediyor, bir taraftan da Kuruçeşme Rum okuluna devam ediyordu.

Kırım muharebesi sırasında dükkana uğrayan ve küçük Teodor’un Fransızcaya çalıştığını gören bir Fransız subayı kendisini himayesine aldı ve muharebeden sonra Fransa’ya götürdü. Teodor Kasap Pariste tahsilini ilerlettikten sonra rivayete göre orada bir kaç sene Aleksandr Düma’nın katipliğinde bulundu. İstanbul’a dönen Teodor Kasap evlerde hususi Fransızca dersleri vermeye başladı. Bu suretle İstanbul’un münevver tabakasından bir çok kimselerle tanışmaya fırsat buldu. Teodor Kasap 12 mayıs 1286’de Diyojen adında Türkçe bir mizah gazetesi neşrine başladı. Teodor Kasap’ın Türk matbuatında şöhret alması bu tarihten başlar.

Diyojen gazetesinin başlığı, fıçısının yanında oturan Diyojen ile ayakta duran İskender’i gösteriyordu. Resmin altında da Gölge etme başka ihsan istemem mısrası yazılı idi. Diyojen’in ilk muharriri, Ayyar Hamza mütercimi Ali Beydir. Diyojenin daha sonraki muharrirleri arasında Namık Kemal ile Tevfik (Ebüzziya) vardı. Bilhassa Mahmut Nedim Paşanın ilk sadaretten düşmesi üzerine Namık Kemal’in Diyojen’e yazdığı imzasız yazılar ve manzumeler meşhurdur.

Diyojen, dokunaklı yazılarından dolayı matbuat idaresince sık sık tatil edilirdi İlk tatili 4 üncü sayıya tesadüf ettiği için Diyojen bu rakamı meş’um saymış ve 14 üncü numaranın sayısını 1 -f- 13 şeklinde göstermişti. Diyo-jen’de tefrika suretiyle çıkan eserler arasında Volter’den tercüme edilen Mikromega ile Aleksandr Düma’nın Monte Kristosu vardır. Ancak bir müddet sonra Monte Kristonun gazetede tefrika olarak neşrinden vazgeçilerek ayrıca kitap şeklinde neşrine devam olunmuştur. Pek nadir olarak karikatür neşreden Diyojen ancak 183 nüsha çıkabilmiştir.