Suriye Hakkında Bilgi

Suriye nerededir, Suriye ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi.

Asya’nın batısında bir Yakın Doğu Devletidir. Batısında Akdeniz ve Lübnan, kuzeyinde Türkiye, doğusunda Irak, güneyinde Ürdün, güneybatısında İsrail yer alır.

Cumhuriyetle yönetilen Suriye’nin yüzölçümü 185.180 km2, nüfusu 9.301.100’dür. Başkenti Şam (nüfusu çevresiyle birlikte 1142.000)’dir. İdari bakımdan ülke 11’e (muhafazat) ayrılmıştır. Resmî dil Arapça’dır. Halkın çoğunluğu Müslümandır. Arap, Kürt, Ermeni ve Türkmenler ‘in meydana getirdiği Suriye halkı, Arapça, Ermenice, Kürtçe, Fransızca ve İngilizce konuşur.

Tarım ülke ekonomisinde önemli yer tutar. Belli başlı tarım ürünleri pamuk, buğday, şekerpancarı, meyve ve sebzedir. Petrol ve fosfat belli başlı madenlerdir. Tekstil, çimento, seramik, konserve, arıtılmış petrol, elektrik üretimi ülkenin belli başlı gelirleridir. Turizm de önemli bir gelir kaynağıdır.

Pamuk, yün ve buğday ihraç eder, de mir ve çelik, makine, petrol ürünleri ithal eder.

suriyeSuriye Yer Şekilleri: Genel görünüme çok eski zamanlarda oluşmuş, fazla yüksek olmayan tepelikler hâkimdir. Bu yeknesak görünümü, ülkenin batı ve orta kesimlerinde dağlar keser. Bu dağlar tektonik çökmeler sonucu oluşmuştur.

Batıdan doğuya ve kuzeyden güneye doğru gidilirken, Akdeniz’le Suriye-Afrlka tektonik çukurunun kuzey yöresi arasında Cebel el-Ensariye sıradağları yer alır. Suriye-Afrika tektonik çukuru el-Gab adını taşır. Bu dağların güneye doğru uzantısı, Lübnan ve İsrail dağlarını teşkil eder. El-Gab’ın doğusunda, aralarında Asi Irmağı’nın aktığı, Cebel-el Zaviye Dağı vardır. Bu noktadan sonra yükseltisi hep aynı olan kurak tepelikler bölgesi başlar. Cebel el-Zaviye’nln devamı Cebel el-Ala ve Antl-Lübnan dağlarıdır. Bu dağların kuzey bölgesi ile İç yamaçları Suriye’ye aittir. Antl-Lübnan dağları İle Suriye ve Lübnan arasında siyasî olarak bölünmüş olan Hermon Dağı (Cebel el-Şeyh) Suriye tepelerinin batı sınırını meydana getirir. Güney bölgesinde de volkanik menşeli Cebel el-Düruz sıradağları vardır.

Ülkede akarsular azdır. Başlıca akar: su Türkiye’den giden ve ülkenin kuzeyle doğu bölgesini aşarak Irak’a geçen Fırat Irmağı’dır. Fırat’ın kolları Nehir Seyur, Belik ve Habur’dur. Ülkenin batı yöresindeki önemli akarsu Asi Irmağı’dır. Bu ırmak Humus ve Hama bölgelerinden’ geçer. Kuzeybatı bölgelerindeki Afrin ve Küveyk akarsuları da önemlidir. Bir de Akdeniz’e dökülen Nehr el-Kebir vardır. Bundan başka Şam’a ulaşan Barada gibi sulama işleri için kullanılan, fakat akışı kesintili ve çöllerde kaybolan birçok akarsular vardır.

İklim, Akdeniz’le iç yöredeki çöllerin etkisi altındadır. Akdeniz’in ılıman etkisini, kıyıya paralel dağ tepeleri engellerken, çöller de ülkenin büyük bir kısmında sıcaklık ve yağışları etkiler. Kıyılar boyunca ve batıdaki dağlık bölgelerde yazlar fazla sıcak olmaz, kışlar yumuşak geçer, yağışlar tarıma elverişli bir orandadır, içerilere doğru gidildikçe sıcaklık artar, yağışlar azalır. Akdeniz makilerinden birdenbire çöl bozkırlarına ve geniş çöl bölgelerine geçilir.

Suriye Tarihi: Ülke tarihi uzun ve karışıktır. Ülkenin güneyi Mısır, kuzeyi Hititler tarafından yönetiliyordu (M.Ö. 1600). Daha sonra sırasıyla Babilliler, Asurlular ve Aramiler, Persler, Büyük İskender ve Romalılar bölgeye hakim oldular. VII. yüzyılda ülke Araplar ın işgaline uğradı ve islâm dini resmî din olarak kabul edildi. Emeviler devrinde (661-750) ülke en parlak devrini yaşadı. Suriye 750 yılında Abbasiler’in eline geçti. Bölgedeki Abbasî hâkimiyeti Selçuklular tarafından yıkıldı. 1098’de Haçlı ordusu ülkeyi altüst etti. Haçlılar bölgede 4 federal devlet kurdular. 1291’de bölgeyi Memlûk Sultanlığı işgal etti. Bu hâkimiyet uzun sürmedi ve 1299’da İlhanlılar ülkeyi işgal ettiler. 1516’da Yavuz Sultan Selim Suriye’yi ele geçirdi. Osmanlılar dört yüzyıl bölgede hüküm sürdüler. I. Dünya Savaşı sonunda Milletler Cemiyeti Suriye’yi Fransa’ya verdi. 1949’da ülke bağımsızlığını kazandı. 1958’de Mısır’la birleşti ise de 1961’de Mısır’dan ayrıldı. Aynı yıl Suriye Arap Cumhuriyeti adını aldı.

Bugün Hindistan, Burma ve az sayıda da Seylan, Bornes, Selebes adaları, Sumatra ve Cava’da yaşarlar. Uzunluğu 280-300 cm. cıdağı yüksekliği 160-180 cm. ve kuyruğu 50-60 cm.’dir. Boynuzlar yanda, uzun ve yukarı doğru kıvrıktırlar. Postu, fırça tüylü, kahverengimsi ya da kırmızımsı kahverengidir. Derisi kalın ve serttir. Yuvarlak, güçlü ve yüksek cıdağılı, çökük sırtlı bir biçimi vardır. Kısa ve geniş başında yatay duran uzun ve geniş kulakları, küçük gözleri bulunur Güçlü, kısa bacakları vardır. Bataklık, ırmak ve göl kıyılarını severler. Onlar için su, başlıca yaşam kaynağıdır. Çok iyi yüzerler. Gündüz suda kalır, karanlık çökünce otlamaya çıkarlar. Dişiler ve erkekler, sürülerde bir yıl birlikte yaşarlar. Asya, Afrika ve Avrupa evcil sığırının atası olarak kabul edilmektedir.