Sitt’ül Vüzera Kimdir Hakkında Bilgi

- in Dini Bilgiler, Genel, Kim, Kimdir, Sosyal Bilimler
0

Büyük İslam kadınlarından olan Sitt’ül Vüzera hayatı ve yaptıkları hakkında kısa bilgi.

Kadı Şemsüddin Ömer’in kızıdır. Ümmü Abdullah künyesi ile de anılan bu İslam hanımı Şam’da dünyaya gelmiştir. Vecih’üd-din Es’ad, Hanbeli mezhebine mensup bu büyük alim, Sitt’ül-Vüzera’nın baba tarafından dedesi olmaktadır.

O, umumi manadaki bilgileri tahsil ettikten sonra, önce kendi babasından, daha sonra Ebu Abdillâh ez-Zebidî’den İmam Şafiî’nin Müsned’ini ve Sahih-i bu-hârî’yi dinlemek suretiyle okumuştur.

Asrının hadis bilginleri, onun kabiliyetini takdir ederlerdi. O defalarca Buhârî’yi okutmuş Emir Seyfüddin Ergun’un vakî davetini kabul edip Mısır’a gitmiş ve bu zât ile Kerimüddin el-Kebir’e hadis okutmuştur.

Zehebî, İmam Şâfiî’nin Müsned’ini Sitt’ül-Vüzerâ’dan okumuştur. İbnü Muhib, Kâdi Fahruddin el-Mısrî, Şeyh Selâhuddin el-Âdî, Şeyh Cemalüddin bin Kâdi ve Zeydânî gibi pek değerli ilim adamları, kendisinden hadis dinlemişlerdir.

Kendim ilmin hizmetine ve İslam’ın hikmetlerine yermiş bulunan Sitt’ül-Vüzerâ, iki defa hacca gitmiş, okuma ve okutma hizmetlerinden artan vakitlerini nafile ibadetlere hasretmiş idi.

Doksan seneyi aşan fani ömrünü dinin ihyasına ve ilmin yayılmasına vakfetmiş bulunan Sitt’ül-Vüzera, bu idrak ve mesai içinde didinirken alem-i cemale göç etmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir