Sitt’ül Vüzera Kimdir Hakkında Bilgi

Büyük İslam kadınlarından olan Sitt’ül Vüzera hayatı ve yaptıkları hakkında kısa bilgi.

Kadı Şemsüddin Ömer’in kızıdır. Ümmü Abdullah künyesi ile de anılan bu İslam hanımı Şam’da dünyaya gelmiştir. Vecih’üd-din Es’ad, Hanbeli mezhebine mensup bu büyük alim, Sitt’ül-Vüzera’nın baba tarafından dedesi olmaktadır.

O, umumi manadaki bilgileri tahsil ettikten sonra, önce kendi babasından, daha sonra Ebu Abdillâh ez-Zebidî’den İmam Şafiî’nin Müsned’ini ve Sahih-i bu-hârî’yi dinlemek suretiyle okumuştur.

Asrının hadis bilginleri, onun kabiliyetini takdir ederlerdi. O defalarca Buhârî’yi okutmuş Emir Seyfüddin Ergun’un vakî davetini kabul edip Mısır’a gitmiş ve bu zât ile Kerimüddin el-Kebir’e hadis okutmuştur.

Zehebî, İmam Şâfiî’nin Müsned’ini Sitt’ül-Vüzerâ’dan okumuştur. İbnü Muhib, Kâdi Fahruddin el-Mısrî, Şeyh Selâhuddin el-Âdî, Şeyh Cemalüddin bin Kâdi ve Zeydânî gibi pek değerli ilim adamları, kendisinden hadis dinlemişlerdir.

Kendim ilmin hizmetine ve İslam’ın hikmetlerine yermiş bulunan Sitt’ül-Vüzerâ, iki defa hacca gitmiş, okuma ve okutma hizmetlerinden artan vakitlerini nafile ibadetlere hasretmiş idi.

Doksan seneyi aşan fani ömrünü dinin ihyasına ve ilmin yayılmasına vakfetmiş bulunan Sitt’ül-Vüzera, bu idrak ve mesai içinde didinirken alem-i cemale göç etmiştir.