Sıkıyönetim Nedir, Hakkında Bilgi

Sıkıyönetim ve Ohal nedir, Sıkıyönetim olursa ne olur, Sıkıyönetim kanunu hakkında bilgi.

Devlet idaresinde olağanüstü haller rejimidir. Her memlekette, pek eski tarihlerden beri uygulanagelmiştir. 1961 tarihli Anayasamızın 124. maddesinde, ne gibi hallerde sıkı yönetim rejiminin yürürlüğe konulabileceği belirtilmiştir.

Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma (fiili tecavüz) olduğunu gösterir kesin belirtilerin meydana çıkması sebebiyle… yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya her yerinde sıkı yönetim ilan edilebilir.

Bakanlar Kurulunun bir ayı geçmemek üzere sıkı yönetim ilanına karar verme yetkisi vardır. Bu kararın, hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması gerekir. Meclis Toplantı halinde değilse, derhal toplantıya çağrıdır. TBMM sıkı yönetim süresini kısaltabileceği gibi, buna ait kararı kaldırabilir de. Sıkı yönetimin, her defasında iki ayı geçmemek şartıyla, uzatılması TBMM’nin kararına bağlıdır.

Sıkı yönetim idaresinin nasıl kurulacağı, nasıl işleyeceği, yetki ve görevlerinin nerelere kadar uzanacağı 22.5.1940 tarihli 3832 sayılı Örfi İdare (Sıkı Yönetim) Kanunu ile belirtilmiştir. Bu kanuna göre her sıkı yönetim bölgesine, kolordu komutanlığı yapmış bir Sıkı Yönetim Komutanı atanır, emrinde lüzumu kadar subay, askeri adli hakim ve memur bulunur. Ayrıca, askeri mahkemeler kurulur. Bu mahkemelerde, As. C. M. U. Kanununun, 250-256. maddeleri hariç, seferberliğe ait hükümleri uygulanır.
Sıkı Yönetim idaresi altındaki yerlerde, genel güvenlik ve asayiş sorumluluğu ile zabıtaya ait yetkiler, görevler askeri makamlara geçer. Sıkı Yönetim komutanlığının başlıca yetkileri şunlardır:

a) Meskenleri, kulüp ve dernek binalarını, müştemilatını, iş yerlerini, kişilerin üst-başlarını gece gündüz aramak, mektup ve telgraf ve diğer müraselatı açmak, okumak, bulduğu ispat belgelerini zapt etmek, radyo, telefon, telsiz vasıtalarını denetlemek, gerekirse durdurmak,

b) Memleket güvenliğini bozmaktan sabıkalı olanları, emniyet nezareti altındakileri, yersizleri, şüphelileri sıkı yönetim bölgesi dışına çıkarmak,

c) Silahları, patlayıcı, yanıcı maddeleri aramak, toplamak, teslime çağırmak,
ç) Gazete, kitap ve diğer matbuaların basım ve yayımını, dışarıdan sokulmasını yasaklamak, basım evlerini kapatmak, basına, telgraflara, mektuplara sansür koymak,
d) Kapalı ve açık yerlerdeki toplantıları yasaklamak, derneklerin faaliyetlerini durdurmak,
e) Kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema, bar gibi yerleri kapatmak, ya da açma-kapanma saatlerini belirtmek,
f) Sıkı Yönetim bölgesine girip çıkmayı kısıtlamak, kayıtlamak.

g) Geceleri dolaşmayı yasaklamak, ya da kısıtlamak,
h) Bakanlar Kurulunca verilen emirleri ve tedbirleri yürütmek.
Sıkı Yönetim Kanununun 11. maddesine göre, savaş halinde, sıkı yönetim İlan edilmemiş olsa bile, dokunulmazlıkların, hürriyetlerin kayıtlanmasına, geri bırakılmasına dair olan hükümler, önceden Bakanlar Kurulunca belirtilen bölgelerde yürütülebilir.