Şehit Asteğmen Kubilay ve Menemen Olayı

Asteğmen Kubilay’ı kimler neden şehit etmiştir, Şehit Üsteğmen Kubilay kimdir, Hayatı ve yaşadıkları hakkında bilgi.

Sabah günü derviş Mehmet namında bir mülteci, yanında beş müsellah arkadaşı olduğu halde Manisa tarafından menemene gelerek halk arasında şeriat isteriz, ye tahrikat yapmaya çalışmış ve halkı kendilerine iltihaka davet etmişse de halk bu teklifi nefretle reddetmiştir.

Bu hadise üzerine asteğmen Kubilay’ın kumandasındaki müfreze askerleri teslim olmaya davet etmişse de bu teklife ateşle mukabele görür. Müsademede mültecilerden üçü öldürülmüş, birisi ağır yaralı olarak elde edilmiştir, Asteğmen Kubilay ile mahalle bekçisi şehit düşmüştür.

Olayda şehit düşenlerin cenazesi her raftan gelen heyetlerin iştirakiyle ve büyük merasimle kaldırılmıştır. Memleketimizin İdare ve Adliye makamları büyük bir sürat ve şiddetle tahkikata girişmiş, son vakte kadar irtica, ihanet ve gizli tekkelerle alakadar bazı adamları celp ve isticvap ve tevkif etmiş, bu işle alakası görülen bazı maznunlar Menemene sevk edilmişlerdir. Vicdan işlerini politika vasıtası olarak kullananlar aleyhinde esaslı takibat başlamıştır.

Atatürk’ün yedek asteğmen Kubilay’ın şet adeti münasebetiyle bütün zabit ve neferlere okunması tamim edilen taziyetnamesinden bazı kısımları şöyledir;

Menemende ahiren vuku gelen irtica teşebbüsü esnasında zabit vekili Kubilay’ın vazife ifa ederken duçar olduğu akibetten Cumhuriyet Ordusunu taziyet ederim. Hepimizin dikkatimiz bu meseledeki vazifelerimi zinicabatını hassasiyetle ve hakkiyle yerine getirmeye matuftur. Büyük Ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkureci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay temiz kanıyla Cumhuriyet hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.

O zaman Başvekil bulunan İnönü, Menemen irtica hadisesiyle bunun icap ettirdiği tedbir hakkında Büyük Millet Meclisinin 1 ilk kanun 1931 tarihli içtimasında bu mesele münasebetiyle hükumetin hal ve ati için vaziyeti nasıl mütalaa ettiğini izah etmişlerdir.
Mustafa Fehmi Kubilay, bu ünlü genç 1906 da İzmir’de doğmuştur. Babasının adı Hüseyin ve annesinin Zeyneptir.

İlk tahsilini Antalya Nümune mektebinde görmüş ve gene Antalya muallim mektebinin üçüncü sınıfına kadar okumuş ve İzmir’e ve son sınıftayken de Bursa muallim mektebine geçmiştir.

Menemen Olayı Nedenleri