Sanayi Bakanlığı Hakkında Bilgi

Sanayi Bakanlığı görevi nedir, Sanayi Bakanlığı kanunları hakkında bilgi.

T. C. hükumet teşkilatında endüstri, maden, enerji işleriyle uğraşan bakanlıktır.
Osmanlı İmparatorluğunda maden ve endüstri işleriyle endüstri kurumlarını ilgilendiren hizmetler, bir müddet Ziraat ve Maadin Nezareti, bir müddet de Ticaret ve Maadin Nezareti tarafından yürütülmüştü.

Ankara’da 2 mayıs 1920 tarihinde B.M.M. tarafından kurulan ilk Türk hükumetinde yer alan iktisat Vekaleti ticaret, ziraat, orman ve maden işlerine bakmakla görevlendirildi.

Bu saydığımız hizmetlerin hemen hepsi, sonraları ayrı bakanlıklar halinde teşkilatlandırılmış, zaman zaman da bir ikisi birleştirilerek aynı bakanlıkta toplanmıştır.
1950’de İktisat ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım Bakanlığından ayrı olarak işletmeler Bakanlığı kuruldu. 22.5.1957 tarihli 6973 sayılı kanunla işletmeler Bakanlığı kaldırıldı, daha geniş yetkilerle Sanayi Bakanlığı kuruldu.

Kanunda Bakanlığın başlıca görevleri şöyle belirtilmiştir.
Memleketin sanayi, maden ve enerji işlerini umumi menfaat ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde tanzim ve idare etmek; bu işlerle ilgili müesseseler arasında gereken işbirliğini sağlayacak tedbirleri almak bu kanun gereğince kendisine bağlı devlet işletme ve tesisleriyle iktisadi devlet teşekküllerinin faaliyetlerini tanzim, teftiş ve murakabe etmek, hususi teşebbüsün sanayi, maden ve enerji sahalarındaki faaliyetlerini kolaylaştırmak, teşvik için incelemeler yapmak, bunu mümkün kılacak her türlü teknik yardım ve kredi imkanlarını hazırlamak bununla vazifeli müesseseleri kurmak veya kuruluşlarını kolaylaştırmak, sanayi maden ve enerji işlerine yapılacak resmi veya hususi yatırımların ihtiyaç ve imkanlarına göre ayarlanması için öncelik, teşvik ve koordinasyon esaslarını tespit ve tatbik etmek; sanayi mamullerinin standardizasyonunu temin ve normlarını tespit etmek ve kalite murakabesini yapmak.

Bakanlık merkez teşkilatı, müsteşarın emrinde, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Sanayi Dairesi, Maden Dairesi, Enerji Dairesi, Küçük Sanatlar Dairesi ve Sınai Mülkiyet Müdürlüğünden ibarettir. Bakanlıkça lüzum görülen illerde ya Sanayi Bölge Müdürlükleri, ya da Sanayi Müdürlükleri, Sanayi irtibat Memurlukları kurulmuştur.

Sanayi Bakanlığına bağlı teşekküller şunlardır: Sümerbank, Etibank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri; Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi, Maden Tetkik ve Arama.