Sanat Tarihi Hakkında Bilgi

Sanat Tarihi ders notları, Sanat Tarihi temsilcileri kimlerdir, Sanat Tarihi hakkında bilgi.

Sanat, insan yaratıcılığının mimarlık, heykelcilik, resim, edebiyat, müzik, tiyatro gibi çeşitli faaliyetidir. Bunlara güzel sanatlar’da denir. Tarih boyunca gelip geçmiş sanat üsluplarını, bunların gelişmesini, 1 birbirlerine etkilerini, tarihin içindeki yerlerini inceleyen bilime de sanat tarihi adı verilir.

İnsanlar, tarihten önceki yazının icadından önce olduğu için yazılı belgelerle tespit edilemeyen çağlardan beri duygularını, düşüncelerini çeşitli şekillerle belirtmişlerdir. Bundan 20 – 30 bin yıl öncesine kadar uzanan bu çağdan kalma birçok resimlere mağara duvarlarında rastlanmıştır. Bunlar bugün bile hayranlıkla seyredilebilecek kadar güzel eserlerdir.

Daha sonraki çağlara geldikçe, daha çeşitli sanat eserlerine rastlıyoruz. Bu arada yalnız duvarlara basılmış, boyanmış resimler değil, resmin yanı başında gelişen heykelciliğe doğru da adım atıldığını gösteren eserler görülüyor.

Sanatın Beşiği: Ön Asya

On Asya (Anadolu, Mezopotamya ve dolayları) yeryüzünde ilk medeniyetlerin kaynağı olduğu gibi, ilk büyük sanat eserlerine de beşiklik etmiştir.
On Asya sanatının en eski devri, Fırat kıyılarında gelişen Sümer ve Eski Babil sanatlarıdır.

Sümerlerde Sanat: M. Ö. 4000-2000 yıllarında yaşamış olan Sümerler’in, pişmiş tuğladan yapılmıştı. Bu heykellerde yüzün büyük kısmını gözler kaplar.

Eski Babilde Sanat: Daha kuzeydeki Uruk, Akad, Nippur şehirlerini içine alan Eski Babil Kırallığında Sümer esaslarına dayanan sanat, Naramsin, Hammurabi gibi krallar adına yapılan stellerde (anıt olarak yapılmış kabartma levhalarda), gelişmiş, canlı bir gerçekçilik gösterir. Aynı üslup bol sayıda bulunan toprak mühür kabartmalarında da görülür.

Asurlarda Tarih: Kuzey Mezopotamya’da Dicle kıyısında kurulan, Ninive, Nimrud, Asur şehirleri ile Asur devleti (M. Ö. 2000-700 yılları) anıt çapında bir mimarlık geliştirmiştir. M. Ö. 9. yüzyıldan başlıyarak büyük saraylar, tapınaklar yükselir.

Astronomik hesaplara göre yapılan tapınaklar üst üste taraçalar halindedir. Asurnasirpal’in Nimrud sarayı, Asurluların Versailles’i denilen 2. Sargon’ un Dur Sarrukin debdebe içindedir. Mermer kabartma levhalar yan yana sıralansa 2 km. lik yolu kaplar.

Kabartmalarda insan vücudu bütün kıyafet teferruatı, değişik yüz tipleri ile işlenir. Duruş hep yandandır. Saray duvarlarını süsleyen kabartmalar çok defa kralların av, savaş, zafer dönüşü sahneleridir. Kral Salmanassar devrinin ünlü Siyah Obeliskinde, üst üste beş sıra halinde, kirala deve, fil kervanlarıyla. hediye getiren uyrukları gösterilmiştir. Nemrut Sarayının kapısında ilk defa, önden heykel, yandan kabartma olarak kapıyı tutan Asur’un insan başlı, kartal kanatlı, öküz gövdeli masal yaratıkları yer alır.

Yeni Babilde Sanat: Yeni Babil devletinde (M. Ö. 604-539) Kral Nebukadnezar ile, Babil sanatı yeniden yükseldi. Savaşları ile değil, yapılarıyla övünen bu kral, Babil’i İlkçağ’ın ünlü şehri yaptı.

Yunan tarihçisi Herodotos’a göre bu şehir, Fırat’ın iki kıyısını içine alan, bir kenarı 22 km. uzunluğunda kare bir alanı kaplıyordu, bugünkü New York’la dolaylarından büyüktü. 170 m. yüksekliğindeki, 42 m. kalınlığındaki şehir duvarına, zengin süslemeli tunç kanatları olan 100 kapı açılmıştı.