Roma Hukuku Nedir, Kısa Bilgi

Roma Hukuku özet konu anlatımı final soruları, Roma Hukuku hakkında bilgi.

Hukuk, toplum hayatı meydana getirir, toplum şartlarının değişmesiyle hukuk da değişir. Bu temel gerçek, çeşitli milletlerde hukukun neden farklı olduğunu da gösterir. Roma Hukuku da, Roma devlet ve medeniyetinin gelişim safhalarına, tarihine uygun olarak meydana gelmiş, gelişmiştir: M. Ö. 8. yüzyıldan, Doğu Roma İmparatoru İustinianus’un M. S. 565 tarihine rastlayan ölümüne kadar geçen devre içinde Roma’yı idare etmiş olan hukuk kurallarının toplamına Roma Hukuku denir.

Bu hukuk, İustinianus’un ölümünden, İstanbul’un 1453’te Türklerin eline geçmesine kadar, husule gelen değişmeler sonunda, Bizans Hukuku adını almıştır.
Roma Hukuku, kendiliğinden meydana gelip uzun zaman zorunlu olarak uygulanan örf-adetlerden doğma teamüllerle başlamıştı. M. Ö. 5. yüzyılın ortalarında, Roma toplumu gelişme yolundayken, özel hukuk ve kamu hukuku kurallarını kapsayan 12 Levha Kanunu ortaya çıktı.

Roma Akdeniz’e egemen olunca, yeni durumun ihtiyaçlarına hukukun da uyması gerekti. Alexandrus Severus’un ölümünden (235) sonra Roma İmparatorluğunu sarsan büyük buhran, mutlak monarşi devrinin başlamasına ve İmparatorluk başkentinin Doğu’ya taşınmasına yol açtı.

Böylece, hükümdarın iradesi, tek hukuk kaynağı haline geldi, imparator emirnameleri, halk meclislerinin oylarıyla konulan kurallara verilen leges (kanunlar) adını aldı. Hukukçuların eserlerinde yer aldığı şekliyle, yeni kanunlara aykırı düşmedikçe, eski devrin hukukuna da İus antiquum (eski hukuk) denildi. Bu devirde, hukuk ilmine karşı eskiden beslenen ilgi azalmış, büyük istidatlar din incelemelerine yönelmişlerdir.

Hukuk yayınları, daha çok, uygulamaları kolaylaştırmak amacını güden derleme, toplama, özetleme, yorumlama nevinden eserlerden ibaret kalmıştır.
5 yüzyılın ortalarına doğru, Doğu Roma’da büyük hukuk simaları görülmeye başlandı. İşte bu Bizanslı üstatların çalışmaları, iustinianus’un derlemelere ilişkin büyük tasarısını kavrayıp sonuca bağlamayı mümkün kıldı.

Türkiye’de Roma Hukuku öğretimine İstanbul Hukuk Fakültesinde başlanmıştır. 1926 yılında İsviçre Hukukundan iktibas suretiyle alman Türk Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu yürürlüğe girince, Roma Hukukunun Türk hukukçuları için önemi çok artmıştır. Çünkü, bütün Batı dünyasına hakim olan hukukun kaynakları, Roma Hukuku’na dayanır. Bütün Batı Hukukunun temel ilkelerinde Roma Hukukunun izleri görülür.