Resmi Gazete Nedir, Ne Zaman Çıkar

Resmi Gazete içeriği nedir, Resmi Gazete ne amaçla çıkar, Resmi Gazete tarihi hakkında bilgi.

Devlet tarafından çıkarılan gazetedir. Kanunların ve Nizamnamelerin Suret-i Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanununun 1. maddesine göre aşağıda yazılı mevzuat ve kararların Resmi Gazete ile yayınlanması mecburidir.

1 — Kanunlar, devletlerarası antlaşmalar ve anlaşmalar, tekel ve taahhüt mahiyetindeki sözleşmeler ve imtiyazlar, kanunların yorumu, özel af ilanı, cezaların hafifletilmesi, değiştirilmesi, ertelenmesi, soruşturma ve kanuni kovuşturma yapılması veya ertelenmesi, idam hükümlerinin onanması gibi kamuyu ilgilendiren T.B.M. Meclisi kararları,
2 — Tüzükler,
3 — Cumhurbaşkanınca onanan tâyinler,
4 — Hükümetçe onanan kamu hizmetiyle ilgili sözleşmeler ve verilen kararlar,
5 — Danıştayca derneklerin kamuya yararlı olduklarına dair verilen kararlar,
6 — Yargıtay içtihat birleştirme kararları,
7 — Hükümetçe ve bakanlıklarca çıkarılan yönetmelikler,
8 — Kanunlarda, tüzüklerde Resmi Gazete ile yayınlanması mecburi kılınan maddeler.
Resmi Gazetde yayınlananlar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Resmi Gazete, Ankara’da, Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğünce pazar ve resmi tatil günleri dışında her gün yayınlanır. Yayınla ilgili esaslar, 1927 tarihli Resmi Gazete Yönetmeliğinde belirtilmiştir.
Resmi Gazetenin başlığı altında, kuruluş, tarihi 7 ekim 1920 olarak gösterilmişse de, başlangıcı, 1831’e kadar çıkmaktadır.

Devlet tarafından çıkarılan bütün kararları yayınlamak, bu arada okurlarına havadis de vermek üzere, il. Mahmut’un kurduğu Takvim-i Vekayi, Türkiye’nin ilk resmi gazetesi olarak, 11 kasım 1831 ‘de çıkmaya başlamıştır (Bk. Gazete).

23 nisan 1920’de T.B.M. Meclisi açılınca. Meclis ve Hükumet kararlarını, kanunları yayınlamak üzere, 7.10.1920 tarihinde Ankara’ da Ceride-i Resmiye adıyla, 1 numaradan başlamak üzere, bir gazete çıkarılmıştır. Bu ad, 2.1 1.1922’de Resmi Ceride olmuş, 2.1.1928’de Resmi Gazeteye çevrilmiştir.