Radikalizm Köktencilik Nedir?

Radikalizm akımı temsilcileri kimlerdir, Radikalizm köktencilik sözlük anlamı hakkında bilgi.

Bilimde, dinde, siyasette kökten değişiklik, yenilik yapma eğilimine radikalizm (köktencilik) denir. Radikalizm, toplum düzeninde bu yenileşme düşüncesinden doğmuş, özellikle 19. yüzyılın ilk yarısından sonra Fransa’da siyasi hayatta rol oynamıştır.

Radikalizm kelimesi, önce İngiltere’de ortaya atıldı. Avam Kamarası üyelerinden James Fox 1797’de yaptığı bir konuşmada radikal yenilikleri ileri sürdü. O zaman istenilen şey yalnız seçim sisteminin, seçim bölgelerinin yenilenmesiydi.

1832’de yapılan seçim yeniliklerinden sonra İngiliz radikalleri, gittikçe bir kuvvet haline gelen çalışan sınıflara oy hakkının tanınması için savaştılar. 1874’ten 1892’ye kadar bütün işçi temsilcileri-kendilerini birer radikal saydılar, değişikliğin yalnız siyasal değil, toplumsal düzende de olmasını istediler.

Fransa’da, radikalizm daha geniş çapta etki yaptı. Toplum düzeninde değişikliğe taraftar olanlar, kendilerini, cumhuriyetin koruyucusu, Fransız ihtilalinin mirasçısı sayıyorlardı. 19. yüzyılın ilk yarısından sonra radikalizm Fransa’da aşırı cumhuriyetçilerin mesleği haline geldi. Radikallerin siyasi bir parti halinde toplanmaları, 3. Napoleon’un düşmesinden sonra, demokratik hayat gelişince mümkün olabildi.