Paul Von Hindenburg Kimdir, Hakkında Kısaca

Almanya’nın ikinci Cumhurbaşkanı Paul Von Hindenburg Kimdir, Paul Von Hindenburg yaptığı savaşlar hakkında bilgi.

Birinci Dünya Harbinde Alman orduları kumandanı ve harpten sonra ikinci Alman Reisicumhuru. 1847 de Pozen’de doğmuştur. Prusyalı Binbaşı Rpbert Fon Benekkendorf Fon Hindenburg’un oğludur. Askeri mektebi bitirdikten sonra 1866 ve 1870 – 1871 harplerine muhafız subayı olarak iştirak etmiş, sonra harp akademisine girerek kurmay subayı olmuştur. 1878 – 1885 seneleri arasında Alman ordusu kurmay Başkanlığında çalışmıştır. 1889 da Prusya Harbiye Nezareti piyade kısmı şefi, 1893 de doksan birinci Oldenburg piyade alayı kumandanı, 1896 da Koplenz’de sekizinci kolordu kurmay Başkanı 1900 de Karlsruhe’ de yirmi sekizinci piyade alayı kumandanı 1903 den itibaren Magdeburg’da dördüncü kolordu kumandanı olmuş ve 1905 de generalliğe terfi etmiştir. Hindenburg son vazifesinde altı sene kaldıktan sonra 1911 de tekaüde sevk edilmiştir.

Bu büyük Alman kumandanının şöhreti Birinci Dünya Harbinin patlamasıyla yayılmış ve bu tarihten sonra vatanına unutulmaz hizmetlerde bulunmuştur. Harp ilan edildiği zaman mütekaid bulunan general tekrar vazifeye çağrılmış, 22 Ağustos 1914 de Hindenburg 8 inci ordu kumandanlığına ve Ludendorf da onun orkapu harbiye reisliğine tayin edildi. Kendini askerlik tarihinde Ölmez yapan iki zaferini bu tarihten sonra kazanmıştır. Bunlardan biri Ruslarla yaptığı, 23 – 30 Ağustos 1914 de Tanenborg’de cereyan eden büyük meydan muharebesi 5-15 eylül 1914’de yine Ruslara karşı yaptığı “Mazurya Gölleri” savaşıdır.

Hindenburg bu vazifesinde ilk olarak denizaltı harbine kayıtsız ve şartsız olarak devam emrini vermiş ve kendi adıyla anılan programının tatbiki ile harp endüstrisini ıslah etmiş, istihsalatı hızlandırmış ve teşkilatlandırmıştır. Cephelerde ise henüz harbe giren Romanyayı ezmiş, 1917 de Rusya’ya indirdiği darbelerle Brest – Litovsk muahedesini hazırlamış ve İtalyayı ağır mağlubiyetlere uğratmıştır. Fakat esas hedef ve en mühim cephe garpta idi. 1918 senesi başlarında Büyük Fransa muharebeleri diye anılan savaşlarda önceleri yaptığı taarruzlarla elde ettiği zaferler ona en büyük Alman nişanını kazandırmıştır. 1918 Eylülünde dahili inhidam cephelere de sirayet edince harbin kaybedildiğini anlamış, Ludendorf’un yerine başkumandanlığı almış ve Almanya dışında bulunan kuvvetlerin vatana dönmelerini sağlamıştır. Versay muahedesinden sonra 3 Temmuz 1919 da başkumandanlığı bırakmış ve Hanovr’e dönmüştür.
İkinci tekaütlüğünde politikadan uzak kalmak istemişse de 1919’un sonlarında ittifakla mebus seçilmiştir. 1925 senesi başlarında birinci reisicumhur Ebert’in ölümü üzerine bir çok parti mücadeleleri ve kargaşalıklar sonunda bu vaziyeti ıslah etmek üzere kendisine Cumhurbaşkanı olması önerilmiştir. Kendisi bu teklifi kabul etmiş  ve 1925 yılında Cumhurbaşkanı olmuştur. 1934 yılında ölmüştür.