Otranto Seferi Hakkında Bilgi

Otranto seferi nereye olmuştur, Otranto seferinin sebepleri ve sonuçları nelerdir, Otranto kuşatması hakkında bilgi.

Osmanlı imparatorluğu tarihinde biri 1480’de Sultan Fatih Mehmet devrinde yapılan İtalya seferi, diğeri de Sultan Kanuni Süleyman devrinde 1537’de yapılan Pulya Seferi olarak bilinen iki askeri harekat.

1. Otranto Seferi: Sultan Fatih Mehmet, uzun süren Venedik Savaşı’na Osmanlı Devleti için uygun bir anlaşma ile son verdikten sonra tasarılarına İtalya’nın fethi konusunu almıştı, İtalya’da görevlendirdiği casuslardan bu ülkenin durumunu inceleyerek öğrendiği gibi, İtalya’ya yapılan akınlarda bulunan komutanlarından da aldığı raporlar da onu bu tasarıyı ele almaya yöneltiyordu. Bu komutanlardan Bosna sancak beyi İskender Bey, padişahın dikkatini Pulya (Puglia) üzerine çekmekte idi.

otranto_seferiSelanik sancakbeyliğinden Avlonya sancakbeyliğine nakledilen Gedik Ahmet Paşa da padişahtan Pulya üzerine sefer açılması için izin istemekte idi. Bu suretle tasarlanan İtalya fethi, Pulya’da üslenecek Osmanlı kuvvetleri ile birkaç yıl içinde ilk safhası olmak üzere, Gedik Ahmet Paşa, Zenta, Kafelonya ve Ayamavra adalarının fethini tamamladı.

Avlonya limanı, İtalya kıyılarına çıkacak Osmanlı kuvvetleri ve donanması için bir üs haline getirildi. Ertesi yılın 26 Temmuzu’nda Gedik Ahmet Paşa, 28’i kadırga olmak üzere, 132 gemi ve 4000 atlı ile İtalya sahillerine yöneldi. Osmanlı donanması her ne kadar Brindizi limanını hedef aldı ise de bu limana 10 mil kalınca çıkan bir rüzgarla güneye sürüklendi ve 28 Temmuz günü, Osmanlı kuvvetleri, hiçbir mukavemetle karşılaşmadan Otranto kıyılarına çıkmayı başardılar.

Gedik Ahmed Paşa, Napoli Krallığı’nın veliahdı Alphons’u geri çekilmeye mecbur ettikten sonra Otranto Kalesi’ni fethetti. Daha sonra civarındaki kaleleri de ele geçirerek, Mora sancakbeyi Mustafa Bey’le birlikte yaptıkları akınlar sonunda, İtalya’da büyük korku yarattı. Bu durumda Avrupa krallarından yardım isteyen Napoli kralına damadı Macaristan Kralı Mathias derhal cevap verdi. Magyar Balazs komutasında 600 kişilik bir kuvveti, başka bir söylentiye göre de 2000 seçme atlıdan oluşan bir birliği İtalya’ya gönderdi.

Gedik Ahmed Paşa ise, bu arada, Otranto Kalesi’ni takviye ederek sağlam bir üs meydana getirmişti. Fakat Fatih’in 19 Mayıs 1481 ‘de ölümü, İtalya seferinin kaderini değiştirdi. Yeni hükümdar II. Bayezid’in Gedik Ahmed Paşa’yı kardeşi Sultan Cemin çıkardığı saltanat mücadelesinde görevlendirmek üzere geriye çekmesi, seferin duraklamasına yol açtı. Otranto’da Mustafa Bey komutasında kalan Türk kuvvetlerinin desteklenmemesi yüzünden Macar atlılarının karadan, Kalabriya dukasının ise Ara-gon ve Napoli gemilerinden 40 parçalık bir filo ile denizden yaptıkları kuşatma sonunda 10 Eylül 1481’de Otranto Kalesi teslim olmak zorunda kaldı.

2.Otranto Seferi: Sultan Kanuni Süleyman’ın 1536’daki Irakeyn seferinden sonra ele aldığı bu tasarı, yine İtalya fethini hedef almış bulunmaktadır. Kanunî, bu maksatla Fransa ile gizli bir de anlaşma yaparak, İtalya’daki devletçikleri kuzeyden Fransa eliyle sıkıştırmayı da tasarlamıştı. Bu tasarı, iki kademeli olarak geliştirilmiştir. Birinci kademede, bilhassa devletin Hıristiyan Arnavutlarının Osmanlı idaresine bağlanmaları sağlanmış; Kanunî, Avlonya üssüne geldiği zaman, burada 280 parça gemi, 4000 yeniçeri, 600 topçu ve 10 sancakbeyi kuvvetleri ile toplanmış bulunuyordu.

İtalya’ya geçecek kuvvetlerin başına üçüncü vezir Lütfi Paşa, deniz kuvvetlerine de Barbaros Hayreddin Paşa komuta edeceklerdi. 23 Temmuz 1537’de Lütfi Paşa, yanında Rumeli beylerbeyi Mahmut Paşa olduğu halde, İtalya sahillerine çıktı. Castro ve Otranto kalelerini bir anda fethederek, otuz kadar müstahkem mevkii düşürdü. Böylece Osmanlı kuvvetleri, ikinci defa İtalya topraklarında bir köprü başı kurmuş oldular. Ancak bu sırada, Fransa’nın Alman imparatorluğu ile anlaşarak İtalya seferinden seferinden vazgeçmesi, Papa III Paul’ün ısrarları ile imparatorluk filoları amirali Andrea Doria’nın Venediklileri Osmanlı Devleti’ne karşı saldırıya kışkırtması. Kanunî’nin uyguladığı politikada değişiklik yapmasına sebep oldu. Padişah, İtalya fethi tasarısını kaldırarak Venedik’e savaş açmakla, 13 Ağustos: ta, Lütfi Paşa’yı ordusu ile birlikte Otranto’dan geri çekti. Yeni hedef olarak Korfu Adası seçilmiş olduğundan sonra seferin adı, Korgu Seferi olarak değişmiş oldu.