Ömer Ferit Kam Şiirleri ve Eserleri

Ömer Ferit Kam kimdir, Ömer Ferit Kam divan şiirinin dünyasına giriş, Ömer Ferit Kam hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

1861 de İstanbul’da Beylerbeyinde dünyaya gelen Ömer Ferit Kam Doktor Ahmet Muhtar paşanın oğludur, ölümü Ankara’da 22 Mayıs 1944’tedir.

Beylerbeyi rüştiyesinden mezundur. Evvela Tıbbiye mektebine, sonra da Hukuka bir müddet devam etmiş, hususi hocalardan Fransızca, Farsça ve Arapça okumuştur. Yirmi iki yaşındayken Maarif Nezaretinde açılan Fransızca muallimliği imtihanını kazanarak Beylerbeyi rüştiyesinde iki sene kadar Fransızca okutmuştur. 1889 da Babıali tercüme odasına girerek o dairenin mümeyiz ve müdürlüğüne kadar yükselmiştir. 1916 senesinde Darülfünun edebiyat muallimliğine tayin edilmiştir.

Burada evvela (Şerhi mütun) ve sonra edebiyat tarihi müderrisliklerinde on sekiz yıl bulunarak bu mevkiden 1933 senesinin Ağustosunda tekaüt edilmiştir. Sekiz sene kadar Medresei Süleymaniye’de umumi felsefe tarihi okutmuştur. Darülhikmetül İslamiye azalığında bulunmuştur.

Memleketimizde Fars lisanını çok iyi bilenlerden biriydi. Ömer Ferit Kam’ın edebi, felsefi mahiyetteki değerli tetkikleri, Türkçe ve Farisi özlü, kuvvetli manzumeleri vardır.
Efgan kiralı İstanbul’a geldiği vakit kendisine takdim edilmek üzere hazırladığı Farsça Felsefi mahiyetteki bazı yazılarından ve Fransızca felsefe tetkiklerinden takdirle bahsolunduğunu ve bir kısım eserlerinin Tatarca, Arapça ve Rusçaya tercüme edildiğini Meşhur Adamlar Ansiklopedisi yazmaktadır. Muallim ve saz sanatkarı Ruşen Ferit Kam kendisinin oğludur.

Divan Şairi Nedim Kimdir?