Natüralizm Doğalcılık Nedir?

Natüralizm temsilcileri kimlerdir, Natüralizm akımı, Natüralizm hakkında bilgi.

Realizm’den sonra ortaya çıkan bir edebi akım. Edebi eserlerin tabiat ilimle­rinin temelini teşkil eden ve “aynı sebep­ler, aynı şartlar altında aynı sonucu verirler” şeklinde tarif edilebilen determi­nizm prensibine göre hüküm alınması esasına dayanır. Buna göre fizik, kimya ve biyoloji gibi tabiat ilimlerinde kullanı­lan deney metodu insanların hayatına da uygulanabilecek ve dolayısıyla roman, hi­kaye ve tiyatro eserleri bu metoda göre yazılabilecektir.

İnsanın duygu, düşünce, arzu ve davranışları soyunun ve içinde, bulunduğu çevrenin tesiri altında oluşur” ve şekil alan kişinin kendi iradesi ile yap­tığı sanılan hareketler, aslında bu çevre­nin tesiri altında meydana gelir. Natüralist eserlerde kişilerin mizaçları, soyları, yetiştikleri ve içinde yaşadıkları çevre ta­nıtıldıktan sonra kişiler, olaylar artık ya­zarın iradesi dışında belirtilen şartların ge­tireceği tabii sonuca doğru gider. Kişiler artık içinde yaşadıkları çevreye ye taşı­dıkları soya çekime bağlıdırlar Onların davranışlarını bu iki özellik tayip edecek­tir. Burada İhsan deneme ve inceleme ko­nusu, sanatçı da gözlemci durumunda­dır. Yazar, deney gayesi ile bazı çevrele­re soktuğu insanların o çevre içindeki davranışlarını tarafsız olarak inceleme id­diasındadır.

Natüralizm’de yazar kendi kişiliğini tamamen arka plana çeker, kahramanlarına müda­hale etmez, onları kendi arzusuna göre sevketmez. Kahramanlarını bir gözlemci tarafsızlığı ile takip eder ve gördüklerini kaydeder. Onun nazarında iyi ve kötü de­ğerler birer gözlem konusudur.

Natüralizm’de kişiler ve kişilerin etra­fında meydana gelen olaylar bir ilim adamı gözü ile incelendiğinden, romancılar hayatın çirkin yönlerini anlatmaktan çekinmemişlerdir. Natüralistler, bunu yaparken toplumsal yaraların, sebeplerini aradıkları için böyle davrandıklarını söylemişlerdir. Onların nazarında toplum ve insanı tanımak ancak çirkin, kokuşmuş hayatların yaşandığı sefalet çevrelerinin incelenmesi ile mümkün olur. Bunun için kahramanlarını daima bu hayatın içine iterler. Böylece hayatın acı ve çirkin yönlerini gösterip insanlara ders verdiklerini hayal ederler. Natüralistler, kendilerini
ilim adamı olarak kabul ederler ve toplum hayatının her tezahür şeklini inceden inceye araştırarak gerçeği bulmaya çalıştıklarını kabul ederler.

Natüralizm’de tıpkı Realizmde olduğu gibi çevre son derece önemlidir. Buna bağlı olarak çevre ve insan tasvirleri de önem kazanmıştır. Ancak burada tasvir olsun diye tasvir yapılmaz. İnsan çevre­sinden ayrı düşünülmediği için çevre tas­viri önem kazanır. Ayrıca kişiler hangi çevreye ait iseler, o çevrenin dili ile ko­nuşturularak gerçeğe daha da yaklaşıl­mak istenmiştir.

Natüralist romanların yazılışında hatı­ratlar, günlük notlar ve müşahadeler önemli yer tutar.

Natüralizm’in en büyük temsilcisi Emi­le Zola’dır. Guy de Maupassant, Leon Henniçue, Henry Ceard ve Huysmans Zola’nın etrafında toplanan diğer natüralist yazarlardır.Bunlara Meden grubu da denir

Natüralizm en çok roman ve hikaye sa­hasında geçerli ölmüştür. Tiyatro alanın­da da natülist eserler kaleme alınmış­tır. Türk edebiyatında Natüralizm’in ilk önemli savunucusu Beşir Fuad’tır İlk ro­mancılarımız ise Nabizade Nazım ile Hü­seyin Rahmi’dir.