Nabi Kimdir?

Divan şairlerinden Nabi hayatı ve eserleri, Nabi şiirleri nelerdir, Nabi hakkında bilgi.

17. yüzyıl divan şairidir. İyi bir öğrenim gö­rerek İstanbul’a gelmiş, Lehistan seferine katılmış, Edirne’de şehzadelerin düğünün­de bulunmuştur. Hacca gitmiştir. Bir süre Halep’te yaşadıktan sonra, İstanbul’a dö­nerek çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Nabi, didaktik (öğretici) şiire önem ver­miştir. Yaşadığı altı padişahın devrindeki sosyal çöküntüleri görmüş, halkın ruh ha­lini ve psikolojisini dile getiren şiirler yaz­mıştır. Şiirlerinde atasözlerinden, düşünce ve hikmetten faydalanan şair, rahat ve akılcı bir dille nabiyazdığı şiirleriyle sevilmiş, divan şiirinde yeni bir çığır açmıştır.

Güzellikten çok iyi ve doğrunun peşin­de olan Nabi, düşünceyi esas almıştır. Top­luma kurtuluş çaresi olarak tevekkülü, her şeyi Allah’a bırakmayı öğütler.

Aruz ölçüsünü iyi kullanan şair, söz sa­natlarına düşkündür. Bazı mısraları atasö­zü gibi yaygınlaşmıştır. İstanbul konuşma­sını şiirinde canlı bir biçimde kullanmıştır.

Eserleri: Manzum olanlar Türkçe Di­van, Farsça Divançe (Küçük Divan),

Hayriyye: Didaktik bir mesnevidir. Genç­lere iyi insan olmak için benimsemeleri ge­reken terbiye, ahlak ve görgü kurallarını öğretir.

Hayrabad: Aşk ve macera konulu bir mesnevi.

Terceme-i Hadis-i Erbain: Kırk Hadis Ter­cümesidir.

Sürname: Şehzadelerin sünnet düğünü­nü anlatır.

Fetihname-i Kamaniçe

Tuhfetü’l- Haremeyen: Hicaz yolculuğu­nu anlatır.

Zeyl-i Siyer-i Veysi: Veysinin, Peygamber’in doğumundan Bedir Savaşı na kadar olan hayatını anlatan eserine Nabi, Mekkenin fethine kadar olan devreyi eklemiştir.

Münşeat: Resmi ve özel mektuplarından oluşur.