Mütercim Asım Efendi Kimdir?

Mütercim Asım Efendi kamus tercümesi, Mütercim Asım Efendi hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Büyük lügat bilginlerimizdendir. Gaziantep’te doğdu, öğrenimini babasından ve devrinin tanınmış bilginlerinden okuyarak yaptı. Bir müddet Gaziantep’te Mahkeme Baş katipliğinde ve Divan Kaleminde bulunduktan sonra, 1799 yılında İstanbul’a geldi. Bir müddet sıkıntı çektiyse de Burhan-ı Katı tercümesini Padişah 2. Salim’e sunduktan sonra hem padişah tarafından korundu, hem de yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

1796’da müderris, 1807 de vakanüvis oldu. 3. Selim’in tahttan inmesiyle tekrar sıkıntıya düştüyse de, 2. Mahmut’un padişah olması üzerine gene mevkiler kazandı. 1810’da Kamus tercümesini 2. Mahmut’a sununca itibarı daha da arttı.

Kamus bizzat padişahın emriyle 1814-1817 yılları arasında basılarak tamamlandı. 1813 yılında Selanik Kadılığına tayin edilen Asım Efendi, oradan dönüşte İstanbul’da Üsküdar’da öldü, Karacaahmet’e gömüldü.

Asım Efendinin en mühim eseri, üzerinde sekiz yıl çalıştığı EI-Okyanus-ül-Basit fi Tercemet-il-Kamus-il-Muhit tir. Bu eser dil araştırmalarında hala esaslı bir kılavuzdur. Diğer önemli bir eseri gene Farsçadan çevirdiği Tibyan-ı Nafî der Terceme-i Burhan-ı Katı adlı büyük lügattir.

Ayrıca, iki ciltlik 2. Mahmut devrine kadar olan tarih kitabı vardır. Bunlardan başka Terceme-i Siyer-i Halebi (Peygamberin vasıflarına ait bir kitabın tercümesi), Merahül Meali-fi Şerh-il Emali (Meşhur Arapça bir kasidenin tercümesi), Tuhfe-i Lugat-i Arabiye (Arapçayı kolay öğrenmek için yazdığı bir kitap) eserleri arasındadır.
Asım Efendinin ayrıca toplu olarak yayınlanmamış çok sayıda şiirleri varsa da kendisini şairden çok ilkin dilci, ondan sonra lügat bilgini, daha sonra da şair saymak yerinde olur.