Mustafa Reşit Paşa Kimdir?

In Genel, Kim, Kimdir, Osmanlı Tarihi, Sosyal Bilimler, Tarih 21 views

Mustafa Reşit Paşa hayatı ve eserleri, Mustafa Reşit Paşa ne zaman ve nerede yaşadı, Mustafa Reşit Paşa hakkında bilgi.

Mustafa Reşid Paşa, 13 Mart 1800 tari­hinde İstanbul’da doğdu. 2. Bayezid vakıf­larının ruznamçecisi Mustafa Efendinin oğludur.

Okuma yazmayı babasından öğrendi. Fakat henüz on yaşını tamamlamadan ba­bası öldü. Bu yüzden medrese tahsili ya­pamadı. Arapça ve Farsça dillerindeki bil­gisi de bu yüzden eksik kaldı.

Eniştesi Ispartalı Seyit Ali Paşa, Mus­tafa Reşid’in zekasını takdir ederek onu mühürdarlığına tayin etti.Seyid Ali Paşa, sonradan tayin edilen vazifelerinde de Mustafa mustafa_resid_pasaReşid’i himaye etti ve onu devlet işlerinde tecrübe sahibi yaptı.

Kendisini himaye eden Seyid Ali Paşa­nın ölümünden sonra bir süre açıkta kaldı.

Reşid Paşa, zekası ve çalışkanlığı sa­yesinde sadaret mektubi kaleminde bir memuriyet bulabildi Bu sıralarda Pertev Paşa’nın dikkatini çekerek Paşa’nın verdiği görevleri dikkatle ifa etti ve savaş dolayı­sıyla ordunun başına geçen Selim Paşanın yanında Şumnu’ya gitti. Şumnu’dan or­duyu ilgilendiren bilgileri padişaha arzetmek için, telhisler yazıyordu. Bu telhisler­de kullanılan yazı üslubu 2. Mahmud’un takdirini kazandı. Maaşı artırıldı ve hızla yükselmeye başladı.

Rus savaşının barışla bitirilmesini so­nuçlandıran müzakerelerde katiplik göre­vini yaptı. Antlaşmanın imzalanmasından sonra İstanbul’a döndü. II. Mahmud tara­fından takdir edildi ve Osmanlı devlet ida­resinde önemli mevkilerden biri olan “amedilik” görevini ifaya başladı.

Mustafa Reşid, devlet yönetiminde önemli meseleleri kolaylıkla çözebiliyordu. Padişah , batılılaşma hareketlerine başla­dığı günlerde, gerekli bilgileri almak için Reşid Bey’i Paris Orta Elçiliği’ne tayin etti.

Reşid Bey Paris’te Fransızca’yı mükem­mel surette öğrendi. 1836 sonbaharında Londra’ya elçi olu. Londra’da iken Harici­ye Müsteşarlığına ve 1837’de müşir rüt­besiyle ve paşa unvanını kullanmamak şartıyla Hariciye nazırlığına geçti. Reşid Bey, hariciye nazırlığını idare ederken, 17 Ağustos 1838’de İngiltere ile ticaret antlaş­masını akdetti.

Bu anlaşmanın yarattığı tepkilere kar­şı, özel notlarında şöyle der:

“Devr-i Mahmud-ı sanide İngiltere Dev­leti ile tanzim olunan ticaret muahedesi­ni imza eden bu âcizdir.

Devlet hayatında düşman kazanmaya başladığım dönem bu muahedenin imza edildiği gündür.”

Reşid Bey, hariciye nazırlığını maharetle ifa ederken Mısır meselesini çözmeye ça­lışıyordu, İngilizler ile bir ittifak antlaşma­sı yapmak için Hariciye nazırlığı üzerinde kalmak üzere Londra’ya gitti.

Mehmet Ali Paşa ayaklanmasının tesir­lerini gidermek maksadıyla girişilen savaş tezi de kabul edilmişti. O günlerde ölen Sultan Mahmud’un yerine genç oğlu Abdülmecid padişah oldu.

Abdülmecid, Reşid Paşa’nın Tanzimat’ı ilan etmek hususundaki görüşlerini benim­sedi. Bunun üzerine Tanzimat’ın temel esaslarını teşkil eden Tanzimat Fermanı, Reşit Paşa tarafından kaleme alınarak Gülhane’de ilan edildi.

Tanzimat Fermanının ihtiva ettiği ilke­ler, hukuk devleti esaslarına dayanıyordu. Fakat bu fermanın tatbiki çok güçtü. Bir­ çok kişilerin menfaatları bozulmuştu. Re­şid Paşa birçok iftiralara maruz kalıyordu. Neticede menfaatları bozulanlar Reşid Pa­şa’nın Hariciye nazırlığından azlini ve evin­de oturmasını sağladılar.

Reşid Paşa, bir zaman memuriyetsiz yaşadı. 1841 Temmuz’unda Paris büyükel­çiliğinde tayin edildi. 1845 yılı sonlarına ka­dar Paris’te dördüncü ve beşinci elçilik­lerini ifa eden Reşid Paşa, 1845 yılı son­larında ikinci defa olarak Hariciye nazırlı­ğına tayin olundu. Bu dönemde Mısır va­lisi Mehmed Ali Paşa İstanbul’a geldi. Bu geliş, devletin güven verici bir duruma gir­diğini gösteriyordu. Güçlü bir devlet kurulması hususunda Reşid Paşa’nın çalışma­ları ve bunun müsbet neticeleri onu sad­razamlığa yükseltti ve 28 Eylül 1846 tarihinde ilk defa sadrazam oldu.

Reşid Paşa, altı defa sadrazamlık yap­tı. Devletin sıkıntıya uğradığı zamanlarda padişah tarafından sadrazam yapılıyor ve sıkıntı geçince ve meseleler çözülünce az­lediliyordu.

Devlet idaresinde gösterdiği isabet ve hukuk devleti ilkelerini tatbik etme husu­sundaki cesaret ve kabiliyeti kendisini ör­nek bir devlet adamı haline getirmişti.

Öncelikle Tanzimat-ı Hayriye adını alan Tanzimat’ın tatbikinde ve devamındaki başarıları unutulamaz. Devleti yönettiği es­nada gericilerin ve menfaatçıların yarat­tıkları engellere karşı devamlı olarak mü­cadelede bulunmuş ve Osmanlı Devletide büyük hizmetler ifa etmiştir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Mustafa Reşit Paşa Kimdir?"


Top