Müslümanlık Nedir, Nasıl Yayıldı?

Müslümanlık ve İslamiyet, Müslüman mümin kimlere denir, Müslümanlık tarihi hakkında bilgi.

Kelime olarak, Müslim kelimesinin Farsça çokluk eki almış ve Türkçe’de İslamiyet karşılığı olarak İslam dini yerinde kullanılmış bir terimdir. Tabir olarak Hz. Muhammed (S.A.V.)’e nazil olmuş Kuran-ı Kerim vasıtasıyla kullara tebliğ edilmiş esasların Dutününü tanımlar. Bu bakımdan Müslümanlığın anlatımına geçmeden önce, dinin anlamı ve İslamiyet şeklinde ortaya çıkmasına kadar geçen evrelerden bahsetmek

muslumanlik
Peygamber efendimizin Bahreyn Kralını İslamiyete davet ettiği mektup.

faydalı olur.

Din, akıllı ve şuurlu insanları, kendi iradelerini kullanarak, kendi arzularıyla bizzat hayır ve güzellik olan şeylere sevk eden ilahi bir “esaslar bütünü”dür. Bu esaslar, peygamberlere yapılan vahiy ve ilhamlar vasıtasıyla tebliğ edilir en doğru ve en mükemmele ulaşmak ve onu yaşamak için tutulacak en doğru yoldur.

Çünkü dinin hükümlerini koyan bizzat Cenabı Haktır. Onu ne bir peygamber ne de bir cemaat vaaz edebilir.
Din insana kendi mahiyetini, nereden gelip nereye gittiğini, yaratılışının gayesini, Allah’a ve kullarına karşı görevlerini gösterir. Koymuş olduğu prensiplerle insanı “bizatih hayr” olan şeylere sev keder.

İslam’a göre din Tevhid dinidir. Çünkü insanların yaratılışındaki hikmet ve gaye yaratıcısına (Allah’a) kulluktur. Kulluk ise iki şekilde olur; ilmi ve ameli, ilmi kulluk vicdani ve ruhi vazifelerdir.

Bu da Allah’ı bilmek ve O’na iman etmektir. Ameli kulluk bedenen yapılan ibadetlerdir, insanların yaratılışındaki hikmet ve gaye bu olunca, insanları bu bilgiye ulaştıracak vasıtaların da “Yaratıcı Kudret” tarafından verileceği şüphesizdir.

Nasıl ki insanı böyle sayısız meleke ve kuvvetlerle donanmış olarak yaratmış ve kendi varlığına Şahadet eden birçok dilleri de gözünün önüne sermiş ise, insana fıtratında mevcut bulunan akli ve fikri melekeler vasıtasıyla yaratıcısını bilmek için onu, buna uygun bir yetenekte yaratmıştır.

Ayrıca bu yeteneğini geliştirip olgunlaştıracak, yolunu aydınlatacak Mürşidler ve rehberler (peygamberler) de göndermiştir, işte bu sebeple İslam Hz. Adem ile ilk din olan Tevhid dinini ikiz saymıştır. Biri birisiz olmaz. Yani yeryüzünde Mevcud ilk insan Allah’ım biliyordu. Çünkü ilk insan aynı zamanda ilk mürşiddi. Dolayısı ile insan tabiatın kucağına salıverildiği andan itibaren Yaratıcısını bilmiş ve ona yeteneğine göre kulluk etmiştir.

Bu arada kasdedilen din, bir peygamber tarafından tebliğ edilmiş din; yani Hak dindir. Hak din “İslam”dır. Hz. Adem’in dini de, Hz. Musa’nın dini de, Hz. İsa’nın dini de, insanlar müdahale edip bozmadan “İslam’dı. Ta Hz. Adem’den alıp, son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.)’e kadar telkin ve tebliğ edilenlere baktığımızda bir aynılık görülür.

Hiç bir peygamber iki Allah’ın varlığını telkin etmemiştir. Hiç biri ahireti ve peygamberlik müessesesini reddetmemiştir. Aksine Allah’a, peygamberlere ve ahiret gününe iman istisnasız bütün peygamberlerin telkin ettikleri hususlarıdır.

Esasta hiçbir fark yoktur. Hepsi aynı kaynaktan vahiy ve ilham almışlardır Öyle ise, Allah’ın vahdaniyyeti esasına dayanan Hak din, Hz.Adem ile başlamıştır. İndirilen her yeni din bir öncekinin olgunlaşmış şeklidir. Buna göre en son din en olgunlaşmış elindir. Yani İslam Hz Muhammed (S.A.V.)’le birlikte geçmiş bütün peygamberlerin de dinidir.

Kuran da daha önce indirilmiş bütün suhuf ve kitapların bütünü olmakla birlikte kıyamete kadar, insanların ihtiyaçlarına karşılık verecek hükümleri de ihtiva eder.