Muş Hakkında Bilgi

In Coğrafya, Genel, Sosyal Bilimler, Türkiye Coğrafyası 19 views

Muş hangi bölgededir, Muş ili ekonomisi, bitki örtüsü, coğrafi özellikleri hakkında bilgi.

Doğu Anadolu’da yer alan Muş’un 4 il­çesi vardır: Bulanık, Hasköy, Malazgirt ve Varto. İli doğudan Ağrı ve Bitlis, kuzeyden Erzurum, batıdan Bingöl, güneyden Diyar­bakır, Siirt ve Bitlis çevreler.

İl topraklarının % 34.9’u dağlarla kap­lıdır. Bilcan Dağlan (2.950 m.), Akdoğan Dağı (2.879 m.), Avni Kalesi Tepesi (2.754 m.), Karaçavuş Dağları (2.511 m.), Hamurpet Dağları (2.500 m.), Karaburun Te­pesi (2.500 m.) ve Otlukx Dağları (2.155 m.) belli başlı yükseklikleridir.

Ovalar il topraklarının % 27.2’sini kap­lar. Muş Ovası (1.650 km2), Bulanık Ova­sı (525 muskm2), Liz Ovası (160 km2) ve Ma­lazgirt Ovası (450 km2) verimli ovaların­dandır.

Murat Irmağı ve Karasu, Muş toprak­larını sular.

HaçIl Gölü (10 km2), Seki Gölü (3 km2), Akdoğan Gölü ve Saz Gölü de belli başlı gölleridir.

II topraklarının % 53.5’i çayır ve me­ralarla, % 11.8’i orman ve fundalarla, % 32.2’si ekili dikili alanlarla kaplıdır. % 2.5’i tarıma elverişsiz alanlardan oluşur. Ova­lar bozkır görünümündedir. Yayla ve pla­tolar çayır ve meralarla kaplıdır.

İlde sert bir kara iklimi hâkimdir.

Muş ekonomisinin temelini tarım oluş­turur. Faal nüfusun % 84’ü tarım kesimin­de çalışır. Tahıl en önemli ürünüdür ve ta­mamı il içinde tüketilir. Buğday, arpa, mı­sır, nohut, şekerpancarı ve tütün en önemli ürünlerindendir.

Muş toprakları hayvancılığa elverişlidir.

Göçebe ve yarı göçebe aşiretlerin başlı­ca geçim kaynağı hayvancılıktır.

MTA’nın Muş’ta belirlediği madenler şunlardır: Merkez: Barit, çimento ham ­maddesi. Malazgirt: Tuz.

İlin sanayii hemen hemen hiç gelişme­miştir. Yerli sermaye ve ulaşımın yetersiz­liği, devlet desteğinin etkisiz kalışı bu ili­mizde sanayinin gelişmesine engel ol­muştur. En büyük işyerlerinden biri, Tür­kiye Süt Endüstrisi’ne bağlı olarak kuru­lan Süt Fabrikası’dır. Diğerleri ise Şeker Fabrikası’dır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Muş Hakkında Bilgi"


Top