Muş Hakkında Bilgi

Muş hangi bölgededir, Muş ili ekonomisi, bitki örtüsü, coğrafi özellikleri hakkında bilgi.

Doğu Anadolu’da yer alan Muş’un 4 il­çesi vardır: Bulanık, Hasköy, Malazgirt ve Varto. İli doğudan Ağrı ve Bitlis, kuzeyden Erzurum, batıdan Bingöl, güneyden Diyar­bakır, Siirt ve Bitlis çevreler.

İl topraklarının % 34.9’u dağlarla kap­lıdır. Bilcan Dağlan (2.950 m.), Akdoğan Dağı (2.879 m.), Avni Kalesi Tepesi (2.754 m.), Karaçavuş Dağları (2.511 m.), Hamurpet Dağları (2.500 m.), Karaburun Te­pesi (2.500 m.) ve Otlukx Dağları (2.155 m.) belli başlı yükseklikleridir.

Ovalar il topraklarının % 27.2’sini kap­lar. Muş Ovası (1.650 km2), Bulanık Ova­sı (525 muskm2), Liz Ovası (160 km2) ve Ma­lazgirt Ovası (450 km2) verimli ovaların­dandır.

Murat Irmağı ve Karasu, Muş toprak­larını sular.

HaçIl Gölü (10 km2), Seki Gölü (3 km2), Akdoğan Gölü ve Saz Gölü de belli başlı gölleridir.

II topraklarının % 53.5’i çayır ve me­ralarla, % 11.8’i orman ve fundalarla, % 32.2’si ekili dikili alanlarla kaplıdır. % 2.5’i tarıma elverişsiz alanlardan oluşur. Ova­lar bozkır görünümündedir. Yayla ve pla­tolar çayır ve meralarla kaplıdır.

İlde sert bir kara iklimi hâkimdir.

Muş ekonomisinin temelini tarım oluş­turur. Faal nüfusun % 84’ü tarım kesimin­de çalışır. Tahıl en önemli ürünüdür ve ta­mamı il içinde tüketilir. Buğday, arpa, mı­sır, nohut, şekerpancarı ve tütün en önemli ürünlerindendir.

Muş toprakları hayvancılığa elverişlidir.

Göçebe ve yarı göçebe aşiretlerin başlı­ca geçim kaynağı hayvancılıktır.

MTA’nın Muş’ta belirlediği madenler şunlardır: Merkez: Barit, çimento ham ­maddesi. Malazgirt: Tuz.

İlin sanayii hemen hemen hiç gelişme­miştir. Yerli sermaye ve ulaşımın yetersiz­liği, devlet desteğinin etkisiz kalışı bu ili­mizde sanayinin gelişmesine engel ol­muştur. En büyük işyerlerinden biri, Tür­kiye Süt Endüstrisi’ne bağlı olarak kuru­lan Süt Fabrikası’dır. Diğerleri ise Şeker Fabrikası’dır.