Mondros Ateşkes Antlaşması Hakkında Bilgi

Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu, Mondros Ateşkes Antlaşması ne zaman kimler arasında oldu, Mondros Ateşkes Antlaşması hakkında bilgi.

1.Dünya Savaşı sonunda yenilen Os­manlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında imzalanan antlaşma. Savaş sonunda Mondros’da bulunan İngiliz amirali Calt-horpe Osmanlılar’a barış için görüşmeye hazır olduğunu bildirince Sultan VI. Meh­med (Vahdeddin), Damad Ferid Paşa’yı delege olarak tayin etmek istedi. Bu ha­reket tepkiyle karşılanınca Bahriye nazırı Rauf (Orbay) Bey’in başkanlığında, Hari­ciye Nezâreti müsteşarı Reşad Hikmet ve erkân-ı harp kaymakamı Sadullah beyler­den kurulu heyet, padişahın 2, hükümetin 8. maddede toplanan talimatlarıyla Mond­ros’a hareket ettiler (24 Ekim 1918). Gö­rüşmeler Agamemnuon zırhlısında yapıldı ve dört gün sürdü. 30 Ekim 1918’de mütare­ke sevr-antlasmasiimzalandı. Mütareke şartları şunlardır;

 • Karadeniz’e geçişi sağlamak için Bo­ğazlar açılacak ve geçiş güvenliği için Ça­nakkale ve İstanbul boğazlarındaki istih­kamlar Müttefiklerce işgal edilecektir.
 • Osmanlı sularındaki bütün mayın tar­laları taranacak ve bunların kaldırılması­na yârdım edilecektir.
 • İtilâf devletleri uyruğunda olan savaş esirleriyle Ermeni esirleri İstanbul’da top­lanacak ve İtilâf devletlerine teslim edile­ceklerdir,
 • Sınırların korunması ve asayişin sağ­lanması İçin gerekli sayıda askerî kuvve­tin fazlası terhis edilecek ve bunların teç­hizatı İtilâf devletlerine teslim edilecektir.

Güvenlik görevlisi küçük gemiler dı­şında bütün Osmanlı donanması teslim 

edilecek ve Osmanlı limanlarından dışa­rıya çıkmayacaktır.

 • Osmanlı Devleti’nin bütün liman ve tersaneleri itilâf devletlerinin gemileri için açık bulundurulacaktır.
 • Müttefikler, güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi as­ker çıkarmak suretiyle işgal edebilecek­
 • Toros tünelleri İtilâf devletlerince iş­gal edilecektir,
 • Kafkasya ve iran’ın kuzey-batışındaki Osmanlı kuvvetleri savaştan önceki yer­lerine çekilecekler (Bu bölgede bir Erme­nistan devleti kurulacak).

10- Hükümet haberleşmeleri dışında her türlü haberleşme İtilâf devletleri tarafından denetlenecektir.

 • Askeri veya ticari kara ve deniz araç­ları ve malzemesi tahrip edilmeyecektir.
 • Fazla olan kömür, akaryakıt ve de­niz araçları İtilaf devletlerince satın alına­caktır.
 • Bütün demiryolları İtilaf devletleri­nin denetimi altında bulunacaktır. Osman­lılar Batum’un işgaline kalmayacaklar­dır.
 • Suriye, Irak, Hicaz, Yemen, Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı orduları en yakın İtilâf kuvvetlerine teslim edilecektir.
 • Mısrata da dahil olmak üzere Trab­lus ve Bingazi’deki limanlar İtilâf devlet­lerine teslim edilecektir.
 • İtilâf devletlerince esir edilmiş olan Osmanlı askerleri hemen iade edilmeye­cek ve şimdilik bulundukları yerde muha­faza edileceklerdir,
 • İaşe Nezâreti’nde İtilâf devletlerinin denetçileri bulunacaktır.
 • Osmanlı Devleti merkezî hükümet­lerle bütün ilişkilerini kesecektir.
 • Alman ve Avusturya uyruklu bütün sivil ve askerler bir ay içinde Osmanlı topraklarını terkedeceklerdir.
 • Vilayet-i Sitte’de herhangi bir karı­şıklık çıkarsa, itilâf devletleri bu bölgede önemli yerleri işgal edeceklerdir.
 • Taraftar arasındaki ateşkes, 18 Ekim! tarihinden itibaren başlayacaktır.

İtilaf devletleri böylece Osmanlı Devletini tamamen parçalamış oluyorlardı. Mütarekenin imzalanmasından sonra itilaf devletleri mütarekenin 7. maddesine dayanarak keyfî hareketlerle Osmanlı Devletini parçaladılar ve anlaşma şartlarını çoğu zaman kendi istekleri doğrultusun­da yorumlayarak hareket ettiler. Antlaşma Türk zaferi ve Mudanya Mütarekesi ile yü­rürlükten kaldırılmıştır.