Moğollar Tarihi Hakkında Bilgi

Moğollar ne zaman ve nerede yaşamıştır, Moğollar hakkında bilgi.

Türkler’in en yakın akrabası olan bir ka­vimdir. Ural-Altay (Turan) ırklarının Altay topluluğunu meydana getiren üç ırk var­dır. Türkler, Moğollar, Tunguzlar (Mançu­lar). Bugün dünya coğrafyasında önemli bir yeri olmayan Moğollar, tarihte çok bü­yük rol oynamış bir kavimdir. Yalnız Türk­ler gibi büyük bir milli kültürleri olmadığı için, kurdukları devletler bir, iki kuşak son­ra, dil ve kültür bakımından Türk’leşmiş, bazıları ise, Çinlileşmiştir.

Moğollar’ın, Cengiz’e kadar Altay ka­vimleri üzerinde geniş bir egemenlik kur­dukları görülmemiştir.

Türk nüfusu, Moğollar’a oranla tehlike­li bir şekilde azalmış, Yakın Doğu’ya, Ana­doluya göçen milyonlarca Türk’ten boş
Turk_Mogol Devletia­lan Kuzeydoğu’da, Orta Asya’da Moğollar için büyük bir devlet kurmak imkan dahi­line girmiştir. Cengiz, bu tarihi büyük fır­satı kullanan adamdır.

Cengiz 1215’te Pekin’i aldı, Kuzey Çin imparatorluğumu yıktı. Bundan sonraki 10 yıl içinde bir cihan devleti kurdu. Moğol İmparatorluğu bugüne kadar kurulmuş

Devletler’in en genişidir. Bununla birlikte Moğol Devleti’nin tarihteki yeri, Roma, Osmanlı, Britanya imparatorlukları ile ölçü­lemez. Çünkü bu imparatorluklar derecesinde devamlı olmamıştır, derhal parçala­nıp dağılmıştır; zamanlarının en üstün uy­garlık ve kültürünü de temsil etmiyorlar­dı. Bunun içindir ki, üstün Türk kültürü, Moğol imparatorluklarını kısa zamanda kaplamıştır.

Cengiz’den bir müddet sonra aynı ha­nedandan 4 Moğol imparatorluğu birden ortaya çıktı. Çin Moğolları (Kubilay hane­danı), İran Moğolları (ilhanlılar), Orta As­ya Moğolları (Çağataylılar), Kıpçak Moğol­ları (Altınordu).

Çin’in dışındaki öteki üç imparatorluk az zamanda Müslüman oldular. Sayıca kü­çük bir azınlık teşkil ettikleri için, Türkler arasında eridiler. 14. yüzyılın eşiğinde ar­tık Çağatay, Altınordu, ilhanlı devletleri, Türkçe konuşan birer Türk Devleti haline geldi, Cengizoğulları tamamen Türk’leşti, Cengiz-Kubilay kolu ise Çinlileştiler.