Miras Nedir, Kimlere Miras Bırakılır

Miras kimlere bırakılır, Türklerde miras hukuku nasıldır, Miras sözlük anlamı hakkında bilgi.

Bir kimsenin ölümü anında mevcut olup mirasçılarına ve vasiyet ettiklerine geçecek malları, hakları, borçları mirastır.

Buna terekede denilir. Miras bırakanın mirasına konmak hakkını taşıyanlar «mirasçı» diye anılır. Kanuni mirasçı miras bırakana tabii ana, baba, dede, evlat, torun gibidir. Devlet de, bir dereceden sonra, kanuni mirasçılardan sayılır. Mansup mirasçı ölümünden sonra hüküm ifade etmek şartiyle, mirasın tamamını, ya da bir parçasını almak üzere tayin edilen kimsedir.

Bir kimse, kanuni mirasçısıyla, mirastan vazgeçme hususunda, bedelli, ya da bedelsiz, sözleşme yapabilir. Resmi şekilde yapılması mecburi olan bu sözleşme ile, kanuni mirasçı bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Sözleşme bedelli ise, onun çocuklarını da miras dışında bırakır.

Miras bırakacak kimse, ölüme bağlı bir tasarrufu ile, çocuklarını, torunlarını, ana ve babasını, kardeşlerini, kanunun bunlara tanıdığı miras hissesinden mahrum edemez. Buna, mahfuz hisse denilir. Şu kadar ki, miras bırakacak kimse, kendisine karşı aile görevlerini, mükellefiyetlerini yapmayan mahfuz hisse sahibi mirasçısını mirasından iskat edebilir. Öte yandan, miras bırakana karşı, cezai veya gayriahlaki haksız fiillerde bulunanları, kanun mirastan mahrum etmiştir.

Bir kimse öldükten sonra, mirasa ehil kimseler (mirasçılar) veya lehlerine vasiyet yapılanlar varsa, miras açılır, tereke mirasçılara, lehine vasiyet edilenlere geçmiş olur. Ancak, bazı hallerde mirasın kabul edildiğinin beyanı şarttır. Mirası reddedecek olan mirasçı, bu hususu, mirasın açılmasından itibaren üç ay içinde sulh yargıçlığına yazı veya sözle bildirmelidir.

Tek mirasçı mirasın tamamına sahip olur. Mirasçı birden fazla ise bunlar arasında, kanunun tanıdığı nispetler dairesinde bölüştürülen Miras, açılmasından bölüştürülmesine kadar, bir bütünüdür ki, buna miras şirketi denilir.

Miras şirketine dahil olan mallar, haklar kanundaki mal ortaklığı kaidelerine göre yönetilir, hisseler ayrılmamıştır, hepsi mirasçıların topluca malıdır. Mirasçılar, miras şirketindeki mallara, haklara müşterek ziyed olup bunlardan müştereken faydalanırlar, müştereken seçecekleri bir mümessil eliyle idare ederler. Bu hal, miras şirketinin tasfiyesini isteyip, mirasın bölüştürülmesi suretiyle belli hisselere sahip olmalarına kadar sürer. Miras şirketinde mirasçılar, miras bırakanın borçlarından müteselsüen sorumludurlar.

Mirasın kanuni veya mensup mirasçılara, lehlerine vasiyet edilenlere ne suretle taksim edileceğini, mirasçı tayin etme şekillerini ve usullerini, bunların neticelerini gösteren kaideler Miras hukukunu teşkil eder.