Mezhep Nedir ve Kaç Çeşit Mezhep Vardır?

Mezhep çeşitleri nelerdir, Mezhep çatışması neden olur, Mezhepler hakkında bilgi.

Sözlük anlamı”gidilen, takip edilen yol” demek olan “mezhep” kelimesinin dini terim olarak anlamı, bir dinin prensiple­rin yorumlayan ve bu prensiplerin uygu­lama şekillerini belli kurallara göre düzen­leyen yol demektir.

Müslümanlık, “Sünnilik” ve “Şiilik” ol­mak üzere başlıca iki kola ayrılır. Bunlar da kendi aralarında çeşitli mezheplere ay­rılırlar. Sünni mezhepler Hanefilik, Malikilik ve Hanbelilik olmak üzere dörttür.

Bunlardan başka da bazı mezhepler ku­rulmuş, fakat taraftar bulamadıkları için yaşamamışlardır. Şii mezhepler ise Ca­ferilik, Zeydilik, İsmaililik, vb.’dir.

Sünni mezheplerin en yaygın olanı Ha­nefiliktir. Türklerin büyük çoğunluğu da bu mezhebe mensuptur. Bu mezhep Os­manlılar zamanında devletin resmi mez­hebi olarak kabul edilmiştir.

İtikad bakımından da bazı mezhepler teşekkül etmiş, bunların bazıları batıl mez­hepler sayılmıştır. Sünniler’in “hak” ka­bul ettiği itikadi mezhepler, Maturidi ve Eş’ari mezhepleridir. Cebriye, Kadiriye, Mutezile ve Şia mezhepleri bâtıl sayıl­mıştır.