Mevlevilik Nedir?

Mevlevilik kurucusu kimdir, Mevlevilik tarikatı amacı, Mevlevilik hakkında bilgi.

Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273) tarafından kurulan ve oğlu Bahaüddin Veled (Sultan Veled) tarafından sistemleştirilerek yayılan tarikat.

Bu tarikatı öteki tarikatlardan ayıran özellik, mensupları tarafından yapılan ve “sema” adı verilen ayindir. “Mutrıp” denilen saz heyetinin çaldığı ve “ayinhan” denilen okuyucuların nağme ile okuduğu “ayin-i şerifle birlikte yapılan sema. bir merkez çevresindeki “cezbe”yi (çekim) sembolize eder. Ayrıca ünlü “ney” sazı da yine Mevlevilikte kullanılmış, ona başka bir özellik vermiştir.

Mevleviliğin bir özelliği de halktan çok, aydın zümresine yönelmiş, onlar arasında geniş bir taraftar topluluğu bulmuş olmasıdır. Özellikle 16. yüzyıldan sonra bu durum o kadar belirginleşmiştir ki, bu tarikata girenlerin başında bey çocukları, devlet adamları, vezirler, hatta kimi padişahlar (mesela 3. Selim, 2. Mahmud, Abdülmecid) gelmiştir.

Mevlevilikteki tarikat teşkilâtının başın­da bulunana “Çelebi” denirdi. Çelebi ön­celeri, tarikatın ileri gelen ve “dede” de­nilen mensupları tarafından seçilirdi, da­ha sonra bu konuda dedeler arasında an­laşmazlık başgösterince padişahlar tara­fından tayin edilmeye başlanmıştır. Dede ise dergahta çeşitli hizmetler görüp 1001 gün çile çıkaran kimsedir,. Belirli yerler­de bulunan ve “mevlevihane” adı verilen tarikat kuruluşlarının başında bulunan kimselere de, diğer tarikatlarda olduğu gi­bi “şeyh” denirdi. Ayrıca “muhip”, “der­viş”, “halife” gibi unvanlar taşıyanlar da vardır.

Özellikle Anadolu şehirlerinde geniş bir şekilde yayılan ve edebiyat, müzik, sanat tarihimize büyük ölçüde tesir yapan Mev­leviliğin yemek, içmek, yatmak gibi gün­lük işlere varıncaya kadar kendine has ka­ideleri vardır.

Cumhuriyet’ten sonra 1925 tarihinde tekke ve zaviyelerin kapatılması hakkın­daki kanunun çıkarılması üzerine Mevle­vi tekkeleri de kapatılmıştır.