Meteoroloji Nedir?

In Coğrafya, Genel, Sosyal Bilimler 10 views

Meteoroloji neyi inceler, Meteoroloji bilimi tarihi, Meteoroloji hakkında bilgi.

Atmosfer içinde gerçekleşen sıcaklık değişmeleri, yel, yıldırım, yağmur, dolu gi­bi olayları inceleyen ilim dalı. Geçmişte yeryüzünün hareketleri (depreptler) ile de­niz hareketleri de meteorolojinin kapsa­mına girmişse de, bugün, bunlar ayrı ay­rı ilim dallarında incelenmektedir.

Atmosfer olaylarının dağılımı ele alın­dığında, meteoroloji fiziki coğrafyanın, olayların niteliği eie alındığında da jeofi­ziğin bir bölümü olarak kabul edilmekte­dir. Birinci durumda, yeryüzünün çeşitli kesimlerindeki,çeşitli atmosfer durumları söz konusu olduğunda meteorolojiye klimatolojiveya iklim bilimi adı da verilir. Ba­zen bu iki ad eş anlamlı olarak kullanılır. Atmosferin litosfer (taşküre) ve hidrosfer (sularküresi) ile ilişkisi bulunmayan du­rumlar sözkonusu olduğunda meteorolo­jiye aeroloji veya hava ilmi adı verilir.

Meteoroloji atmosfer olaylarını yalıta­rak ele alır ve böylelikle onların özüne, se­beplerine ve sonuçlarına varır ve bir sınıf­landırma meydana getirir. Sinoptikmeteoroloji denen bölüm, belirli bir meteoro­lojik durumu,.yeryüzünün belli bir kesi­minde ele alır. Meteorolojinin öteki önemli bölümleri tarım meteorolojisi ve biyome­teorolojidir. Bunlar meteorolojinin ana ko-. nusu olan atmosfer olaylarının etkisi al­tında kalan olay ve meseleleri ele alırlar.

Meteorolojinin en çok bilinen amaçların­dan biri havanın nasıl olacağının kestirilmesidir. Bunda, elden geldiği kadar ke­sinliğe varabilmek için, ele alınan bölge­ye dağıtılmış meteoroloji gözlem yerlerinin elde ettiği verilere başvurulur. Bu veriler bir merkezde toplanır. Merkez, verileri de­ğerlendirir ve durumun genel bir görünü­şünü çıkarır.

Tek bir merkez birbirine bi­tişik kesimler ya da yeryüzünün genişçe bir parçası konusunda aynı verileri elde edebilirse, incelenen bölgenin yalnız o an­daki durumunu bildirmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekte sınırlı bir süre için­deki durumu konusunda da tahminler ya­pabilir. Bu gözlemleri ve sonuçlarını bir­leştirecek, işleyecek milli ve milletlerarası kuruluşlar (Türkiye’de Tarım Bakanlığı Dev­let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) vardır. Bu kuruluşlar karşılıklı yardımlarıy­la hava ve deniz trafiğinin düzenlenme­sinde birinci derecede yardımcı olurlar.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Meteoroloji Nedir?"


Top