Meteoroloji Nedir?

Meteoroloji neyi inceler, Meteoroloji bilimi tarihi, Meteoroloji hakkında bilgi.

Atmosfer içinde gerçekleşen sıcaklık değişmeleri, yel, yıldırım, yağmur, dolu gi­bi olayları inceleyen ilim dalı. Geçmişte yeryüzünün hareketleri (depreptler) ile de­niz hareketleri de meteorolojinin kapsa­mına girmişse de, bugün, bunlar ayrı ay­rı ilim dallarında incelenmektedir.

Atmosfer olaylarının dağılımı ele alın­dığında, meteoroloji fiziki coğrafyanın, olayların niteliği eie alındığında da jeofi­ziğin bir bölümü olarak kabul edilmekte­dir. Birinci durumda, yeryüzünün çeşitli kesimlerindeki,çeşitli atmosfer durumları söz konusu olduğunda meteorolojiye klimatolojiveya iklim bilimi adı da verilir. Ba­zen bu iki ad eş anlamlı olarak kullanılır. Atmosferin litosfer (taşküre) ve hidrosfer (sularküresi) ile ilişkisi bulunmayan du­rumlar sözkonusu olduğunda meteorolo­jiye aeroloji veya hava ilmi adı verilir.

Meteoroloji atmosfer olaylarını yalıta­rak ele alır ve böylelikle onların özüne, se­beplerine ve sonuçlarına varır ve bir sınıf­landırma meydana getirir. Sinoptikmeteoroloji denen bölüm, belirli bir meteoro­lojik durumu,.yeryüzünün belli bir kesi­minde ele alır. Meteorolojinin öteki önemli bölümleri tarım meteorolojisi ve biyome­teorolojidir. Bunlar meteorolojinin ana ko-. nusu olan atmosfer olaylarının etkisi al­tında kalan olay ve meseleleri ele alırlar.

Meteorolojinin en çok bilinen amaçların­dan biri havanın nasıl olacağının kestirilmesidir. Bunda, elden geldiği kadar ke­sinliğe varabilmek için, ele alınan bölge­ye dağıtılmış meteoroloji gözlem yerlerinin elde ettiği verilere başvurulur. Bu veriler bir merkezde toplanır. Merkez, verileri de­ğerlendirir ve durumun genel bir görünü­şünü çıkarır.

Tek bir merkez birbirine bi­tişik kesimler ya da yeryüzünün genişçe bir parçası konusunda aynı verileri elde edebilirse, incelenen bölgenin yalnız o an­daki durumunu bildirmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekte sınırlı bir süre için­deki durumu konusunda da tahminler ya­pabilir. Bu gözlemleri ve sonuçlarını bir­leştirecek, işleyecek milli ve milletlerarası kuruluşlar (Türkiye’de Tarım Bakanlığı Dev­let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) vardır. Bu kuruluşlar karşılıklı yardımlarıy­la hava ve deniz trafiğinin düzenlenme­sinde birinci derecede yardımcı olurlar.