Metal Bağları Nedir?

Metal Bağları özellikleri nelerdir, Metal Bağları hakkında bilgi.

Metal atomlarının en dış kabuğun­da az sayıda elektron vardır. İç elekt­ronlar çekirdeğin artı yükünün etki­sini azaltırlar ve bir bakıma en dış elektronları, çekirdek çekme kuvvetine karşı korurlar. Bu nedenle en dış elektronlar çekirdek tarafından kuv­vetle çekilmezler.

Bir metal kristalindeki atomlar çe­kirdek ve iç elektronların meydana getirdiği kararlı bir kısım ile, bu kısım tarafından zayıf bir kuvvetle çekilen en dış elektronlardan yapılmış olarak düşünülebilir.

Katı haldeki bir metalde atomlar birbirlerine çok yakın olacağından en dış elektronlar diğer atomların etki alanına girerler. Artık bu elektronları belirli atomların elektronları değil de tüm atomların etrafında serbest hal­de dönen elektronlar olarak düşün­mek gerekir. Atomların iç kısımlarının teşkil ettiği kümecikler, dış elektron­ların teşkil ettiği bir elektron bulutu­nun içinde dizilmişlerdir.

Metal atomları etrafında ortak kul­lanılan serbest elektronların atomlar arasında oluşturduğu bağa metal ba­ğı adı verilir. Bu tip bağlanmalar me­tal atomlarının birbirleri ile belli biçim­de bir kümeleniş içine girmesine yol açar, oluşan bu katı yapı da metal kristali adını alır.

Metal kristallerinde basınç etkisiyle kristalin bir kısmının kayması esas yapıyı bozmaz. Bu nedenle metaller dövmek suretiyle tel veya levha ha­line getirilebilirler. Gerilmeye karşı dayanıklıdırlar. Kristallerinde en dış elektronların serbest halde bulunma­sı nedeniyle, metaller elektriği ve ısıyı iyi iletirler.