Selçuklu Sultanı Melikşah Kimdir?

Sultan Melikşah kimdir, Melikşah ne zaman ve nerede yaşadı, Melikşahın yöneticiliği hakkında bilgi.

Büyük Selçuklu hanedanının 3. hüküm­darıdır. Büyük Türk hükümdarı, Alparslanın oğludur. Babasının ölümü üzerine 17 ya­şında tahta çıktı.

Devrinde Selçuklu İmparatorluğu en kudretli devresini yaşamıştır. Babasının ve­ziri ünlü Nizamülmülk’ü, bütün saltanatı boyunca makamında tuttu. Amcalarının ayaklanmalarını bastırdı, imparatorluğa bağlı devletleri tamamen itaat altına al­makla uğraştı. Bu arada Karahanlıları, Gazneli Türkler’i sıkı bağlarla kendine bağ­ladı. Böylece Selçuklu nüfuzu Hindistan içlerine kadar uzandı.

meliksah

Melikşah babasının amcasının oğlu olan Kutalmışoğlu Süleymanşah’a 1077’de resmen Anadolu melikliği fermanını gön­derdi. Bu tarih, Türkiye’nin kuruluş ta­rihidir.

Melikşah Kafkasya’yı ele geçirdikten sonra Maveraünnehir’e döndü. Bundan sonra yeni teşekkül eden Hasan Sabbâh’ın ismaili tarikatına karşı mücadeleye giriş­ti. 1092’de veziri Nizamülmülk’ü, İsmaililer öldürdüler. Bir ay sonra da Sultan Me­likşah 37 yaşında Bağdat’ta öldü. Cena­zesi başkenti İsfahan’a götürüldü.

Büyük Selçuklu imparatorluğunun devlet teşkilatı, Melikşah zamanında en mükemmel derecesine erişmiş, Melikşah “Sultan’ül Alem” (Dünya imparatoru) di­ye tanınmıştır.