Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi

Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi kim tarafından hangi tarihte gerçekleşti.

Busra emiri Şurahbil, Hz. Peygamberin iyi niyet elçisi Haris b. Umeyr’i bütün diplomatik gelenekleri bir tarafa iterek Hicretin 8. yy’da şehit etmişti. Bu, Müslümanların Bizans ile aralarının açılması demekti. Mekke müşrikleri bunu fırsat bilerek, kendi müttefikleri “Benu Bekr” kabilesini teşvik ve tahrik ettiler ve Müslümanlarla ittifak halindeki Huzaa kabilesi üzerine saldırttılar. Bu saldırı da da onlara yardım ettiler. Halbuki Hudeybiye Muahedesinde, iki tarafın da birbirlerine ve müttefiklerine saldırmama şartı vardı. Mekkeliler böylece Hudeybiye anlaşmasını (Bak. Hudeybiye) bozdular.

Hz.Peygamber, Mekkelilerin ahidle-rinde durmayacaklarım biliyordu. Mekke müşrikleri bertaraf edilmedikçe, bir şer yuvası olarak fitneye, arkadan vurmaya devam edecekti. Bu sebeple Mekkeyi fethetmeye karar verdi. Hedef bildirmeden, sefer hazırlığı yapılmasını emretti.

Medine’den çıkışı gizli tuttu. Müttefik kabilelerden Eşlem ve Gifar kabilelerine de, hazırlık yapmaları için haber verdi. Hz. Peygamber’in bizzat kumanda ettiği büyük islâm ordusu Medine’den hareket etti. Yolda müttefik kabileler de katıldılar. Böylece 10 bin kişiye ulaşan İslam ordusu, Mekke çevresindeki dağlarda karargah kurdu. Gece vakti olunca Hz.Peygamber, her muharibin bir ateş yakmasını istedi. Böylece her muharibin yaktığı ateş, bir askeri birlik görüntüsü verdi. Mekkeliler durumu görünce büyük bir ümitsizlik ve paniğe kapıldılar. Mekkelilerin ileri geleni Ebu Süfyan, her şeyin bittiğini anladı. Sulh için Hz.Peygamber’in karargahına kadar gitti. Hz.Peygamber kendisine güler yüz ve yumuşaklık gösterdi. Maksadı, kutsal Kabe şehrinde kan dökülmemesi idi.

Ebu Süfyan, Hz. Peygamber’in kan dökmeme arzusundan memnun oldu. Zira bir sonuç alınamayacağını biliyordu. Hz. Peygamber onu kan dökülmemesini istemesi için Mekke’ye gönderdi. Ebu Süfyan Mekkelilere bunu telkin etti. Ertesi günü İslam Ordusu çeşitli kollardan Mekke’ye girmeye başladı. İslam münadileri de kan dökülmemesi için Mekkelüere çağrıda bulundular. Halid b. Velid kumandasındaki İslam birliğine yapılan küçük bir karşı koyma dışında Mekkeliler kendiliklerinden teslim oldular.

Hz. Peygamber, 21 yıldır çok çileler, sıkıntılar çektiği Mekke’yi kan dökmeden ele geçirince, şükür secdesine kapandı. Umumi af ilan etti. Müslüman olan Esedoğlu Attab’ı Mekke’de Vali olarak bıraktı ve bir kaç hafta sonra Huneyn seferine çıktı.