Mehmet Münir Ertegün Kimdir Kısaca

Mehmet Münir Ertegün cenazesi, Mehmet Münir Ertegün missouri zırhlısı, Türk diplomat ve devlet adamı Mehmet Münir Ertegün hayatı ve yaptıkları hakkında bilgi.

Amerika’da vefat eden Washington Büyük Elçimiz Mehmet Münir Ertegun, mülge Evkaf Nezarati Muavini Cemil Beyin oğludur. 1883 de İstanbul’da doğmuştur. Münir Ertegun o zamanki tahsil derecelerine göre İptidai ve İdadi tahvillerini bitirdikten sonra babası kendisini ticaret mesleğine sokmak istemiş ve bu maksatla bir tacirin yanına katip olarak vermiştir. Fakat o, tahsile devam etmek isteyerek babasını ikna etmiş ve Hnicnka girmiştir.

İstanbul’da Hukuk tahsilini tamamlayan Münir Ertegun 26 ağustos 1909 tarihinde devlet hizmetine girmiş ve otuz beş yıl muhtelif mevkilerde dürüstlük, yurt vasivesi ile önemli hizmetlerde bulunmuştur. Münir Ertegün’un ilk memurluğu, mülga Hariciye Nezareti istişare Odasıdır. Ondan sonra sırasıyla Ayan Meclisi Mütercimliğinde, Hariciye Nezareti istişare Odası Muavinliğinde ve Müdürlüğünde bulunmuş, 18 şubat 1913 de Babıali Hukuk Müşavirliğine tayin olunmuştur. Bu on vazifede iken 20 Ekim 1918 tarihinde Hukuk Müşaviri sıfatıyla Brest Litovak sulh müzakeresine, 28 nisan 1920 de Paris’te ikinci defa toplanan sulh konferansına mütehassıs olarak iştirak eylemiştir. 3 Kasım 1920 tarihinde Babıali hükumeti adına Ankara’ya giden hey’eti mahsusaya dahil bulunuyordu. O tarihten itibaren Milli Hükumet emrinde vazife almış, 1 temmuz 1921 de Hukuk Müşaviri, 1 nisan 1924 te Hukuk baş müşaviri olmuştur. Bu vazifede iken 1923 de Lozan konferansında Hukuk Müşaviri sıfatı ile değerli hizmetlerde bulunmuştur. 19 şubat 1925 tarihinde Bern Orta Elçiliğine tayin edilen Münir Ertegün, gerek Lozan konferansındaki mesaisiyle ve gerek Bern Orta Elçiliğinde iken Milletler Cemiyeti teşkillerinde gördüğü vazifelerle milletler arası çapta bir hukukçu olarak kendisini tanıtmıştır. Münir Ertegün, Bern’den sonra 14 eylül 1930 da Paris Büyük Elçiliğine, 19 mart 1934 de de Vaşington Büyük Elçiliğine nakledilmiş ve ayrıca Meksika hükumeti nezdinde de hükumetimizi temsil etmiştir.

Washington Büyük Elçiliğinde Türkiye – Birleşik Amerika arasında iyi dostluk münasebetlerini yalnız devam ettirmekle kalmayıp bu münasebetleri her gün biraz daha kuvvetlendirmeyi başaran Münir Ertegün, son derece dürüst ve alim bir devlet adamı, milletlerarası ölçüde bir hukukçu, doğu ve batı dil, edebiyat, hukuk ve felsefesine vakıf büyük bir diplomat, yurt ve vazife sever bir Türk ve kamil bir insandı.

Ocak 1944 sonlarında bir kalp hastalığından Washington Büyük Elçilik binasında tedavi altına alındı. Fakat bu hasta’lıktan kurtulamayarak 11 Ekim 1944 de vefat etti.
Millet ve hükumetine yaptığı hizmetler dolayısıyla Büyük Millet Meclisi tarafından beyaz şeritli İstiklal Madalyasıyla da taltif edilmiş bulunan Münir Ertegün’ün vefatı memleketimizde olduğu kadar Birleşik Amerika Devletlerinde de derin ve umumi bir teessür uyandırdı.
Birleşik Amerika Başkanı, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye gönderdikleri taziye mesajında bu teessürü: “Bu memleketteki Büyük Elçiniz ve şahsi dostum Mehmet Münir Ertegün’ün vefatı münasebetiyle en samimi taziyelerimi takdim eylerim. Müşarünileyhin buradaki değerli hizmetlerinden iftihar duymalısınız Büyük Elçi Ertegün’ün şahsi istikametini ve asil ve müşfik ruhunu takdir etmeyi öğrenmiş olan Amerika hükumeti erkanı uğradığınız ziyana iştirak ederler. Böyle güzide bir Türk vatandaşının ve memurunun vefatı karşısında memleketimde duyulan derin teessürü size ve sizin vasıtanızla Türk hükumet ve milletine büyük hüzün içinde iblağ ediyorum” diye ifade etmiştir.

Diğer taraftan Şahika’da toplanmış Milletler arası Sivil Havacılık Konferansı Reisi Beride, 11 Ekim 1944 celsesinde söz alarak, Washington da ki Kordiplomatiğin duvayeni olan Ertegün’ün ölümünden duyulan derin teessüre tercüman olmuş, Ertegün’ün konferans azası arasında pek çok dostu bulunduğunu hatırlatmıştır. Rahmetli Münir Ertegün’e Amerika hükumeti tarafından, ecnebilere ender gösterilen bir cemile olarak muhteşem askeri cenaze töreni yapılmış ve cenaze Birleşik Amerika Devletlerinin milli mezarlığı olan Arlington’a nakledilerek on dokuz topun üç salvo ateşiyle selamlanmıştır.
(Şadan Galip Savcı)