Medrese Nedir?

Medrese ne işe yarar, Medreselerin kapatılması, Medrese hakkında bilgi.

Bazı İslam ülkelerinde dini bilgilerin ya­nında matematik, hukuk gibi bilgilerin okutulup öğretildiği okul.

İlk medrese Hz. Muhammed’in Mek­ke’den Medine’ye göç etmesinden (622) sonra yapılan Peygamber Camiinin av­lusunda kurulmuştur. Suffe (sofa) adı veri­len bu medrese, evsiz barksız sahabele­rin Müslümanlığın emir ve ilkelerini koru­yup öğrendikleri bir okul ve aynı zaman­da da yatıp kalktıkları bir barınak olarak kullanılmıştır.

medreseBurada okuyanlara da “ehl-i Suffe” (Suffe halkı) denilmişti. Daha sonra İslam ülkelerinin bütün büyük merkezle­rinde değişik biçimde medreseler kurul­muş, bunların bir kısmı bağımsız olarak, bir kısmı da camilerin bitişiğinde yapıl­mıştır.

Yurdumuzda özellikle Osmanlı imparatorluğunun ilk dönemlerinde İstanbul, Edir­ne, Konya, Erzurum, Sivas, Kayseri, Diyarbakır gibi büyük şehirlerde yaptırı­lan büyük camilere medreselere bağlı ola­rak (hücre) yapılmıştır. Burada kalan öğrenciler çoğunlukla yemeklerini kendi­leri pişirirlerdi. Bazı medreseler ise bü­yük camilerle birlikte yapılır ve dershane­lerin yanısıra yemekhane, hastane, kütüp­hane gibi gerekli bölümleri de kapsardı. Bunlara “külliye” (bütün) adı verilirdi, is­tanbul’daki Fatih Külliyesi ile Süleymaniye Külliyesi bunlardandır.

Medrese öğre­nimi bugünkü öğrenim sistemine benzer bir sistemle uygulanıp çeşitli derecelere ayrılmıştı. Medrese öğrenimini bitirenler devlet mekanizması içinde değişik görev­lere tayin edilirlerdi. Medresedeki öğre­tim Üyelerine ise “müderris” denirdi. Cumhuriyet’in ilanından sonra 1924 yı­lında Tevhid-i Tedrisat (öğrenimin birleştirilmesi) Kanunu çıkartılmış, bu kanunla bütün öğrenim Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda toplanmış ve medreseler kapatılarak medrese öğrenimine son verilmiştir.