Medler Kimdir?

Medler ne zaman ve nerede yaşamıştır, Medler tarihi, Medler hakkında bilgi.

Batı ve kuzeybatı İran’da devlet kurmuş bir kavim. Çok eski bir geçmişi olan Medlerden.M.Ö. 1000 tarihli Asur kitabelerin­de söz edilmiştir. Başlangıçta dağınık bir şekilde yaşayan bu kavim birliğini koru­makta güçlük çekmiş, Asurlular, Kimmerler, iskitlerle çarpışmıştır. Sonunda Medleri bira raya getirip bir devlet düzeni için­de toplayan Keyaksar adlı hükümdar, is­kit kralı Madiyes’i çağırdığı ziyafette sarhoş ettikten medlersonra öldürtmüş (M.Ö.625) ve başsız kalan İskitleri, ülkesi Medya’dan çı­kartmıştır.

Daha sonra Babillerle anlaşan Keyaksar Asurlulara saldırmış ve Asur başşehri Ninova şehrini kuşatmış, Asur Devleti’ni ortadan kaldırmış, Kuzey Mezo­potamya’yı Medya’nın egemenliği altına almıştır (M.Ö. 612). Keyaksar’ın yönetimi altında güçlenen ve genişlemeye başla­yan Medler Anadolu’ya da saldırıp Kızı­lırmak kıyısına kadar ulaşmışlardır. Bu sı­ralarda Batı Anadolu’da güçlenen Lidya Devleti de Kimmerleri Anadolu’dan çıkar­dıktan sonra Kızılırmak’ın karşı kıyısına kadar ilerlemişlerdi.

İki taraf arasında başlayan savaş beş yıl sürmüş (M.Ö. 590-585); beşinci yılın sonlarında savaş devam ederken güneş tutulunca, iki taraf da bu savaşın tanrıla­rı kızdırdığına, savaşı bırakmalarını iste­yen Tanrıların bu yüzden güneşi karart­tıklarına inanarak vazgeçmişler ve arala­rında bir antlaşma yapmışlardır. Bu ant­laşma gereğince Kızılırmak sınır kabul edilmiş, Lidya Kralı Alyat kızını Medya kra­lı Keyaksar’ın oğlu Astiyag (Efrasiyab)’a vermiş, ayrıca birbirlerinin kanından emen iki kral kan kardeş olmuşlardır.

Keyaksar’ın ölümünden sonra Medle-rin başına geçen Astiyag, bir gece rüya­sında torununun, taç ve tahtı elinden al­dığını görmüş, kızının böyle bir çocuk do­ğuracağından korkarak onu Med prens­lerinden birine vermekten çekinmiş ve Medlerce hor görülen Pers prenslerinden biriyle evlendirmiştir. Yunan tarihçisi Heredotos, bu rüyanın gerçekleştiğini, Astiyag’ın kızı Prenses Mandana ile Pers Prensi I. Kambis’den doğan çocuğun bü­yüyünce H. Kuruş adıyla Pers tahtına çık­tığını, M.Ö. 550 yılında da Medya Devle­ti’ni ortadan kaldırarak Medleri Pers ege­menliği altına aldığını yazmıştır.