Meclisi Mebusan Nedir?

Meclisi Mebusanın toplanması, Meclisi Mebusan hakkında bilgi.

Osmanlı Devletinde ilk defa 1876 Kannu-ı Esasisine göre kurulan milletvekilleri meclisi.
Hükumet organlarının kendi yetki ve görev alanları içerisinde çalışmasını belirten, kuvvetler ayrılığı ilkesine göre, bu güçler yasama, yargı ve yürütme başlıkları altında toplanmıştır.

Yasama görevini üstlenen meclisler, 1876 Anayasa’sına göre Ayan ve Meclis-i Mebusan adı altında Osmanlı parlamentosunu oluşturmuşlardır. Ayan Meclisi üyelerini, padişah tayin ederken, Meclis-i Mebusan üyeleri, iki dereceli seçim sistemiyle seçilirlerdi.

meclisi_mebusan1876 Kanun-ı Esasisinin ilk şekli ve kısa süren uygulamasına göre Mebusan Meclisi, aksi kararlaştırılmadıkça, açık olarak görüşmeler yapabilen, kanun teklif ve görüşme yetkileri oldukça sınırlı bir meclisti. Mebusların kanun teklifi yetkileri kendi görev alanlarıyla sınırlıydı.

Ayrıca görüşülecek kanun teklifleri için padişahtan izin almak gerekiyordu. Dört yıl için seçilen üyeler, her elli bin Osmanlı erkek vatandaş için bir kişi olmak üzere yüz otuz kişilik bir meclis teşkil etmişlerdir. Siyasi sebepler yüzünden ilk seçim, meclisin bir an önce toplanabilmesi çin Talimat-ı muvakkate adı verilen geçici bir düzenlemey­le yapıldı. Meclis-i Mebusan yetki ve etki alanının sınırlı olmasına rağmen siyasi bakımdan önemli sayılabilecek işler yapmış­tır. Sultan 2. Abdülhamid’in 1877 yılında

Meclis-i Mebusan’ı dağıtmasıyla 30 yıldan fazla meclis toplanamamıştır. 1908 yılında Meclis-i Mebusan’ı dağıtmasıyla 30 yıldan fazla meclis toplanamamıştır. 1908 yılında Kanuni Esasinin yürürlüğe konmasıyla seçimler yapılmış ve Mebusan Meclisi yeniden çalışmaya başlamıştır.