Mecellen Nedir, Hakkında Bilgi

Mecellenin maddeleri nelerdir, Mecellen kim tarafından hazırlanmıştır, Mecellen hakkında bilgi.

Osmanlı Devletinin Medeni Kanunudur. Tanzimat’ın ilanından sonra, Batı tesiriy­le hukuk alanında birçok değişikliklere gi­rilmiştir. Bu arada Osmanlı vatandaşları­nın özel hukuk ilişkileriyle ilgili olarak da bir kanun hazırlanmış ve buna “Mecele-i ahkam-ı adliye” adı verilmiştir.

Ahmed Cevdet Paşa’nın başkanlığında kurulan bir ilim kurulunun hazırladığı bu kanun yedi yılda tamamlanmıştır. Mecelle “Büyü”, “icar”,”Kefalet”, “Havale”, “Rehin”, “Emanet”, “Hibe”, “Gasp ve itlaf”, “Ha­cir, ikrah, Şuf’a”, “Envai Şirket”, “Veka­let”, “Sulh ve ibra”, “ikrar”, “Dava”, “Beyyinat ve Tahlif”, “Kaza” gibi muhte­lif kitaplara ayrılmıştır.

Kanunun tamamı 8151 madde tutmaktadır. Bu kitapların herbiri, hazırlandıkça değişik tarihlerde yürürlüğü girmiştir. Birinci kitap Zilhicce 1285 (I868), son kitap ise Şaban 1293 (1876) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mecelle, Batı medeni kanunlarından il­ham almakla beraber, temelde İslam di­ninin ve özellikle Hanefi mezhebinin ka­bul ettiği hukuk esaslarına göre düzen­lenmiştir. Özel hukuk ilişkilerinin bu şe­kilde bir bütün kanun içinde düzenlenme­si, Osmanlılarla ekonomik ilişkiler kuran yabancı devletlerin bu ilişkilerinde güven kazanması amacıyla açıklanabilir.

Mecelle, genellikle İslam dininin esas­larına dayanması, her olay için ayrı bir hü­küm taşıyan kazuistik niteliği yüzünden çok uzun olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonraki laik kanunlaştırma hareketi içinde yürürlükten kaldırılmıştır. 1926 yılında kabul edilen, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu, Mecelle’nin yerini almışlardır.