Marmara Denizi Hakkında Bilgi

Marmara Denizindeki adalar, Marmara Denizine dökülen akarsular hangileridir, Marmara Denizi hakkında bilgi.

Türkiye’nin batı bölümünde yer alan Marmara Denizi, her yanı Türkiye toprak­ları ile çevrili bir iç denizdir. Yüzölçümü 11.350 kmdir. Batı-doğu doğrultusunda uzanan denizin, Çanakkale Boğazı’nın başlangıç yerinden, izmit Körfezi bitimi­ne kadar olan uzunluğu 260 km. Silvri ile Bandırma arasındaki eni ise 80 km. kadar­dır.

Marmaza Denizi, Tekirdağ önleri ile izmit Körfezi’nin ağzı arasında batı-doğu yönünde derin deniz çukurlarının sulan­dığı (1000 ile 1200 m.) yerlerdeki orta bö­lüm ile bunun çevresinde uzanan sığ bö­lümlerden (200 m. derinliğe kadar) oluş­muş yeni bir çöküntü alanıdır. 3-jeolojik za­man sonu ile (Tersiyer sonu), 4. jeolojik zaman başlarında (Kuaterner başlarında) bu denizin bugün bulunduğu yer ve dolay­larında yer kabuğu hareketlerinden doğ­muş kırılmalar, bunun sonucu olarak ge­niş ölçülü çökmeler olmuş ve bu arada da körfezler meydana gelmiştir. Denizin çev­resindeki alanlarda bugün de yer yer sar­sıntılara rastlanır.

Marmara Denizi’nde fazla ada yoktur. Adalar, daha çok denizin sığ bölümlerin­de yer almıştır. Ada toplulukları iki bölge­de kümelenmiştir. Bunlar: İstanbul yakı­nındaki adalar topluluğu ile Marmara ada­ları topluluğudur. Güney bölümünde tek ada olarak sadece Imralı adası vardır. Marmara Denizi’nin kuzey kenarı, doğu ve güney kıyılarına göre daha az girintili çı­kıntılıdır. Ayrıca sığ deniz sahası güney bö­lümünde daha Çok alan kaplar. Buradaki derinlik genellikle 70-100 m. arasındadır.

Burada izmit, Gemlik, Bandırma ve Erdek körfezleri bulunur. Denizin kuzey bölü­münde ise, kıyı sed göllerinin meydana ge­tirdiği Büyük ve Küçük Çekmece gölleri bulunur.

Denizin yüzey suları az tuzludur. % o22 olan yüzey suları 10-15 m. derinliğe ka­dar kendini hissettirir.

Bu derinlikten sonra tuzluluk artar ve 30 m: derinlikte bu miktar % o 37.5 kadar çıkar. 30 m.’den sonra tabana kadar tuz­luluk % o 38.5 olarak devam eder. Mar­mara Denizi nde üstten bir akıntı, istan­bul Boğazı ile Karadeniz’e doğru ise alt­tan (dipten) bir akıntı mevcuttur. Bu her iki akıntı da Karadeniz ile Ege Denizinin, seviye ve yoğunluk farklarından meyda­na gelmişlerdir. Marmara Denizi’nde 10 m. derinliği kadar yıllık sıcaklık ortalama­sı 15 derece kadardır. Bu sıcaklık yazın artıp, kışın azalır. Deniz, ulaştırmada önemli bir yer tutar.