Manyetik Akım Nedir?

Manyetik Akım konu anlatımı, Manyetik Akım çizgileri nasıl oluşur, Manyetik Akım hakkında bilgi.

Bir yüzeyden geçen indüksiyon çiz­gilerinin toplam sayısına bu yüzeyden ge­çen magnetik akı denir. Q simgesi ile gös­terilir. Magnetik akı birimi M.K.S. siste­minde Weber’dir. Bir noktadaki indüksi­yon yüzey biriminden geçen akıya eşit ol­duğundan indüksiyon şiddetine çoğun­lukla akı yoğunluğu adı verilir. C.G.S. sis­teminde akı birimi ise Maxwell’dir. 1 Maxwell akı tek bir kuvvet çizgisine kar­şılık gelir.

Düzgün bir magnetik alan içerisinde kapalı bir eğri olan bir yüzey düzlem alı­nır. Kuvvet çizgileri ile yüzey normali ara­sında belli oranda bir açı bulunur. Bu yü­zeyden geçen kuvvet çizgilerinin sayısı yüzeyin yüz ölçümü, magnetik alanın şid­deti ve açının kosinüsü ile orantılıdır. Bu halde yüzeyden bir magnetik akı geçtiği söylenebilir. Şayet kuvvet çizgileri dik ise magnetik alanın sayıca değeri (magnetik akım) Q =H.S. olarak hesaplanır. Burada H magnetik alanın Oersted cinsinden şiddeti, S ise yüzeyin yüzölçümlüdür.