Malthusçuluk Nedir?

Malthusçuluk temsilcileri kimlerdir, Malthusçuluk anlayışı hakkında bilgi.

İngiliz ekonomisti Maithus’ın ekonomi anlayışının genel adıdır.

Maithus’ın ortaya attığı görüşler İngil­tere’de çok tutunmuştur. Onun görüşleri o dönemin ekonomik yapısını savunucu niteliktedir. Malthus’a göre nüfusun artı­şıyla ekonomik artış arasında dengesiz­lik vardır. Bu dengenin sağlanması gerekir.

Ona göre, “Yoksulluk iyidir, çünkü yay­gın ölümler gerçekleştirir ve nüfus fazla­lığını önleyerek insanlığın aç kalmasına engel olunur.” Depremler, savaşlar ve di­ğer malthusculukfelaketlerin aslında insanlığın yararı­na olduğu görüşünü savunur.

Malthusçulara göre nüfus sıklığı top­lumun geçiminde olumsuz bir etki doğu­rur Onun için nüfus sıklığının önü­ne geçilmesini öğütler. Bunlara göre nü­fus azaldı’.ça refah artar. Bu türden ku­ramlar özellikle nüfus sıklığının çok hız­la arttığı yerlerde doğmaktadır.

Malthus, dünya nüfusuna sosyologla­rın dikkatini çekmekle önemli bir iş ba­şarmıştır. Ancak ekonomi ve nüfus hak­kındaki görüşlerinin elle tutulacak yanı yoktur.

Nüfus artış hızını halkı aydınlatarak ya­vaşlatabiliriz. Doğal felaketler bekleme­ye gerek yoktur.