Malazgirt Savaşı Sebep ve Sonuçları

Malazgirt Savaşı kimler arasında oldu, Malazgirt Savaşı ve Alparslan hakkında bilgi.

Türk tarihinin en önemli olaylarından biridir Türkler’in ikinci anayurdu olan Anadolu’nun fethini sağlamıştır. Türkler’i Yakın Doğu’ya hakim kılmış, Haçlı Seferlerinin başlıca sebebi de olmuştur. Bu savaş Türkler’i Asya’nın öbür ucuna getirmiş’, Avrupa’nın yanıbaşında yaşayan bir millet yapmıştır.

Tuğrul Bey zamanında Türkler, Anadolu’nun giriş kapılarını ele geçirmeye çalışıyorlardı. Alparslan, amcasının siyasetini devam ettirdi. Anadolu’daki Bizans askeri üsleri, sistemli Türk akınlarıyla tahrip edildi.

Avrupa’da islam olmayan Peçenek Türkleri’ne karşı kazandığı zaferlerle devrinin en büyük generali sayılan Romanus Diogenes, Bizans impatarotiçesi ile evlendirilerek, imparator ilan edildi. Yeni imparator Türkler’i Anadolu’dan atmak istiyordu Bu amaçla Anadolu seferlerine çıktı, ancak bu seferler Türkler’i Anadolu’dan vazgeçirtmedi. Türkler Bizans topraklarına akın etmekten geri kalmadılar. Bunun üzerine Bizans imparatoru büyük Türk ordusunu yok edip, Türk merkezlerine kadar yürümeyi, meseleyi kökünden halletmeyi kararlaştırdı, 13 Mart 1071’de İstanbul’dan ayrıldı.

Bizans ordusu; Franklar, Normanlar, Slavlar, Gürcüler, Abhazlar, Ermeniler, Peçenekler, Uzlar’dan oluşuyordu. Bizans ordusu 200.000’i bulmuştu.

Alparslan, Bizans ordusunun iran’a, yani Selçuklular’ın ağırlık merkezine girmek üzere olduğunu anlayınca, ordusu ile Anadolu’ya girdi.
26 Ağustos 1071 tarihinde, cuma günü her iki ordu, 7-8 km. uzakta birbirlerini gördüler. Bulundukları yer Van Gölü’nün 45 km. kadar kuzeyinde, Murat Suyu yakınlarındaki, Malazgirt Kalesi’ydi.

Selçuklu ordusunda Kulalmışoğlu Süleyman Şah gibi Selçuklu prensleri, Artuk Bey gibi en ünlü Türk komutanları bulunuyordu. Selçuklu ordusu 50.000 kişi kadardı.
Vuruşma, Türk atlılarının kitle halinde ok atışları ile başladı. Bu müthiş saldırı karşısında Bizans ordusu, bozulmadan durumunu korudu. Alparslan ordusuna ge­ri çekilme emri verdi, çekilirken yer yer gizli küçük birlikler yerleştirdi. Türklerin taarruz gücünü yitirdiğini sanan impara­tor, kaçarcasına çekilen Türkler’in arkası­na düştü.

Bizanslılar’ın tamamen yabancı olduk­ları Türkler’in bozkır taktiği, Alparslan’ın, dahice savaş idaresi sonunda Bizans or­dusu tamamen imha edildi. İmparator, ya­ralı olarak, bütün kurmayı ile birlikte esir düştü.

Bizans İmparatoru ile bir sulh antlaşma­sı yapıldı, imparator ülkesine geri gönde­rildi. Bu antlaşmanın hiçbir şartı Bizans ta­rafından yerine getirilmedi. Bunun üzeri­ne Alparslan, amcasının oğlu Kutalmışoğlu Süleymanşah’a Ege’ye, Marmara’ya, Boğaz’a kadar Anadolu’nun fethedilmesini emretti.