Maddenin Sakınımı Yasası Nedir?

Maddenin Sakınımı kanunu özellikleri nelerdir, Maddenin Sakınımı Yasası hakkında bilgi.

Maddenin sakımı kanunu Fransız bilgini Lavoisier tarafından bulunmuştur. Lavoi-sier Kanunu da denir. Lavoisier tartım fik­rini ilk defa kimyaya getiren bilgindir. Bu yeni görüş ile kimya Aristo’dan beri devam eden yanlış görüşleri tamamen ortadan kaldırmıştır. Lavoisier’in ifade etmiş oldu­ğu kanun çok genel bir deyimle şöyle ifa­de edilebilir. “Hiçbir şey yoktan var ol­maz varken de yok olmaz.” Bu kanun bir kimyasal olaya göre ifade edilmek istenir­se şöyle söylenir. “Bir kimyasal reaksiyon­da olaya giren maddelerin ağırlıkları (küt­leleri) toplamı olaydan çıkanların ağırlık­ları (kütleleri) toplamına eşittir.” ,

Bu kanunun ifade ettiği mânâyı bir de­neme Hp açıklayabiliriz. Bir erlenmayer içi­ne bir miktar tuzlu su koyunuz. Bir tüpte de bir miktar gümüş nitrat eriyiği hazırla­yınız. İçinde gümüş nitrat (Ag NO3) bulu­nan tüpü erlenmayer içine koyduktan son­ra bir mantarla erlenmayerin ağzını iyice kapayınız. Böylece erlenmayerin içindeki maddelerle kap dışındaki ortam arasında olabilecek madde alışverişi tamamen ön­lenmiş olur. Böylece hazırlanmış olan kap bir terazide tartılır. Tartımdan sonra kaD çalkalanarak;

NaCI + AgN03 —»AgCll+ NaN03 denklemine göre kimyasal reaksiyon ta­mamlanır. Bu olay sonunda gümüş klorür bileşiğinin meydana gelmiş olduğu beyaz renkli çökelek ile anlaşılır.

Bu olaydan sonra deneme kabı yeniden tartılırsa denemeden önceki ağırlık bulu­nur. Böylece kimyasal bir olay esnasında ağırlıkça hiçbir değişmenin olmadığı ya­ni toplam ağırlık itibariyle bir artma veya eksilmenin bulunmadığı anlaşılmış olur.

Aynı şekilde 56 gram demirle, 32-gram kükürt birleşerek 88 gram demir süitur yapar. Fe+S   FeS 56gr +3 2g 88 gr.

Kimyasal olaylarla ilgili denklemler atom sayılarının ve dolayısı ile kütlenin korunumunu gerçekleştirmek için mutlaka eşitlenmelidir.