Macarlar Tarihi

Macarlar ne zaman ve nerede yaşamıştır, Macarlar hakkında bilgi.

Orta Tuna’nın çukurovası ile çevresin­deki yörelerde yaşayan Türk asıllı kavim­dir. Önceleri Ural ve Volga ırmakları ara­sında yaşayan Macarlar, doğu komşuları Peçenekler’in baskısı ile 9. yüzyılda Ma­car ovasına gelip yerleştiler. Burada bir krallık kurdular. Bu sıralarda Macarların başında bulunan Arpad hanedanı Türk’tü.

Arpadlar sonradan Katolik oldular ve Av­rupanın büyük devletleri arasına girdiler. Bir ara Altın Ordu Moğol imparatorluğu’na ta­bi oldular.

O zamanki Macaristan, şimdikinin 4 kat genişliğinde olduğundan, Avrupa’nın en hatırı sayılır devletleri arasında yer almış, Bizans’ın zaafından faydalanarak Balkanlarda sözü geçen en büyük kuvvet hali­ne gelmişti.

Zaman zaman Lehistan tahtını bile ele geçirmişti. Osmanlılar’a karşı Balkanlar’ı elinde tutmak için yaptığı girişimleri ba­şaramayan Macaristan, 1521’de Belgrad Kalesini Osmanlılar’a bırakmak zorunda kaldı. 1526 Mohaç savaşından sonra Os­manlı yönetimine girdi. Bu durum 1699 yı­lında imzalanan Karlofça Antlaşması’na kadar devam etti.