Londra Konferansı Önemi

Londra Konferansı hangi savaştan sonra oldu, Londra Konferansı hakkında bilgi.

11 Ocak 1921’de kazanılan Birinci İnö­nü Savaşı üzerine itilaf devletlerinin An­kara hükumetini de davet ettikleri ve Tür­kiye’nin durumunun görüşüldüğü konfe­rans, İnönü zaferi itilaf devletlerine Sevr’i değiştirmeleri gereğini göstermişti.

Bunun üzerine Londra’da bir konferans düzenle­meye karar verdiler. Konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Osmanlı Devleti çağırıldı. İtilaf devletleri, Ankara da kurulan TBMM hükumetini meşru say­madıklarından Ankara temsilcisinin Os­manlı temsilcileri arasında olmasını iste­mişti.

Mustafa Kemal bunu kabul etmeye­rek konferansa doğrudan davet edilmedik­çe Ankara’nın temsilci göndermeyeceği­ni duyurdu. Sıkışan İtilaf devletleri sonun­da İtalya aracılığıyla TBMM hükümetini resmen konferansa davet etti.

Bekir Sa­mi (Kunduh) başkanlığındaki TBMM hükü­meti temsilcileri konferansta Anadolu’nun boşaltılmasını ve Misak-ı Milliyi kabul et­tirmeye çalıştıysa da Mustafa Kemal as­lında bu konferansta hiçbir önerinin İtilaf devletlerince kabul edilmeyeceğini bili­yordu. Ancak uluslararası bir platformda davayı anlatmak olanağı elde ettiği için katılmakta ısrar etmişti.

Londra Konferansın­da heyet başkanımız Bekir Sami Bey ken­diliğinden İngiltere, Fransa ve İtalya ile bazı sözleşmeler imzaladı. Ancak, “Hudud-ı milliyemiz dahilinde memleketin tam is­tiklaline yönelik olmayan” bu sözleşmeler TBMM hükümetince onaylanmadı. Bunun üzerine Bekir Sami Bey dışişleri bakanlı­ğından alındı. Londra Konferansı İtilaf dev­letlerinin TBMM hükümetine bakış açıla­rından dolayı,aralarında anlaşmazlığın de­rinleşmesi açısından önemlidir. Nitekim bu konferanstan sonra Fransa TBMM hükü­meti ile iyi ilişkilerini geliştirdi ve Ankara Antlaşmasını imzaladı.