Lonca Teşkilatı Nedir?

Lonca Teşkilatı görevleri nedir, Lonca Teşkilatına gayri müslimler üye olabilir mi, Lonca Teşkilatı hakkında bilgi.

Aynı iş kolunda çalışan usta, kalfa ve çı­raklardan meydana gelen dernektir. Lon­ca sistemleri Ortaçağda ortaya çıkmıştır.

Lonca içinde bir meslekten diğer bir mes­leğe geçmek çok güç bir iştir. Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçmek de zordur. Loncaya bağlı olan esnaflar bir­birleriyle dayanışma içerisinde olmak zo­rundadır. Üretilen malların belirtilen fiyat­ların üzerinde satılması, kalitesi düşük malların piyasaya sürülmesi, lonca siste­minden atılmak için yeterli durumlardır.

Lonca sistemi Osmanlı toplumunda da vardı. Ahi teşkilatları bu sisteme benze­mektedir. Devlete kafa tutacak kadar güç­lü kuruluşlardı. Feodal yapı içerisinde güçlenip kapitalist toplumların anamalcı rekabeti karşısında eriyip gitmişlerdir.