Lantanitler Nedir?

Lantanitlerin özellikleri nelerdir, Lantanitler hangi grupta yer alır, Lantanitler hakkında bilgi.

Lantan (Z= 57) ile lutetium (Z = 71) arasında bulunan 14 element fizikokimyasal özellikler bakımından büyük benzerlikler gösterirler. Bun­lara Lantanid’ler denir.

Z: 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63

  • 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 Element: La – Ce – Pr – Nd – Pm – Sm
  • En – Gd – Tb – Dy – Ho – Er – Tm -Yb – Lu.

Bunların tuzlarının çözeltileri para-magnetiktirve renklidirler. Çoğunlu­ğunun değerliği + 3 olmakla birlikte Ce, Pr, Nd +3 ve +4 değerli; Er, Yb, Sm ise + 2 ve +3 değerlidir. Lanta-nitlerde N, O ve P kabukları elektron­larla dolmamış haldedir. Lantan’dan itibaren gelen elektronlar N kabuğu­nun 4f alt düzeyine gelir ve bu sıra­da O ve P aynı kalırlar. lantanitlerLa’nın elekt­ron yapısı, (2) (8) (18) (18) (9) (2)’dir ve elektronlar şöyle sıralanmıştır:

1s2/2s22p6/3s23p63d10/4s24p64d10/ 5s25p65dV6s2‘dir.

Görüldüğü gibi lantanın 4f alt ka­buğunda elektron yoktur. Bu nedenle bir çok tabloda lantan, lantanidler grubunda yer almaz.

Lantandan itibaren 4f alt düzeyi elektron almaya başlar. Nadir toprak elementlerinin elektron dağılımı şöy­ledir: (2) (8) (18) (18 + n) (9) (2) bura­da n 1’den itibaren (Ce:Z:58) 14’e (Lu:Z:71) kadar değişir. Bu 14 ele­mentin en dıştaki O ve P kabukların-daki elektronları 5d1 ve 6s2 olarak hep aynı kalır. Bu nedenle bu ele­mentlerin pek çok özellikleri aynıdır. + 3 değerliği 5d\ 6s2 elektronların­dan ileri gelir. Değişik değerlik ise elektronların 4f alt düzeyiyle en dış­taki iki kabuk arasında elektron alış­verişinden ileri gelir. Örneğin, Ceri-um halinde 4f15d16s2 yerine 5d26s2 olur.

4f düzeyinden elektron kaybı, bu düzeyin elektronlarının azlığı oranın­da kolaydır. Ce, Pr ve Nd’nin + 4 de­ğerliliği bundan ileri gelir. Europium, Samarium’un 5d ve 6s düzeylerinde­ki 3 elektronun kaybına karşılık olan + 3 değerliği yanında +2 değerliği, sadece ert dıştaki 6s2‘deki 2 elektro­nun kaybına karşılıktır. Seyrek bulu­nan toprak elementlerinin kimyasal özelliklerinin aynı olmasına karşılık x ışınları spektrumu farklıdır. Bu da bunların iç kabuklarındaki elektron sı­ralanışlarının farklı olduğunu göste­rir.