Kuranda Güneş Nasıl Anlatılır?

Kuranda güneşin balçığa batması, Kuranda güneşin battığı yer, Kuranı kerimde güneş hakkında bilgi.

Kuran’a göre Güneş, insanların emrine verilmiş (A’raf, 7/54) bir ışıktır. (Yunus, 10/5) Güneş de diğer Varlıklar gibi, Allah’ın kud­retine bir delildir. Gece ve gündüzün oluşmasını sağlar. Kuran-ı Kerim’de astronomi­yi ilgilendiren çok dikkat çekici bir bilgi de Güneşle ilgilidir. Yasin suresinin 38. ayetin­de “Güneş de kendi müstekarri için akıp gider” denilmektedir.

Elmalılı bu ayeti çok veciz bir şekilde şöyle izah eder: Burada müstekar kelimesi, mimli mastar, ismi za­man veya ismi mekan olabilir. Lam ile de bir kaç anlam kazanır. Bunun için bu ifade bir kaç anlama gelmektedir: Öncelikle Gü­neş, kör bir tesadüfün eseri değil, sabit bir kararla hareket ediyor demektir. İkinci ola­rak, Güneş bir istikrar için, yani kendi sis­teminde bir düzen meydana getirmek için akıp gidiyor, anlamı vardır. Üçüncü olarak, müstekar kelimesi ism-i zaman olabilir. Bu­na göre mana, Güneş kendine mahsus bir istikrar zamanına yani durma zamanına ka­dar akıp gider demek olur ki, bu durma za­manı Güneşin söndürüleceği kıyamet za­manıdır. Dördüncü olarak, müstekar keli­mesi, ism-i mekan olabilir. Buna göre ma­na ise, Güneş kendisine tahsis edilmiş bir istikrar yerinde yani bir yörüngede akıp gi­der demek olur. Ayrıca Güneş, istikrar bu­lacağı yer için hareket eder, manası da var­dır. Buna göre, Güneşin bir başka merke­ze doğru hareket ettiği de anlaşılmaktadır.

Nitekim bir hadiste “Güneşin müstekarri arşın altıdır” buyrulmuştur. (Elmalılı 5/4030). Hasılı bu ayet, hangi anlama ge­lirse gelsin, her anlamıyla pozitif ilimi doğ­rulayan ilahi bir mucizedir.