Kübizm Nedir?

Kübizm sanatçıları kimlerdir, Kübizm eserleri örnekleri, Kübizm akımı hakkında bilgi.

20.yüzyılın başlarında bilhassa İspan­yol ressam Pablo Picasso’ nun önderliğin­de resim sanatında başlayan sanat akı­mının adı.

Resim ve heykel alanlarında kı­sa sürede yayılan bu akım eşyayı derin­liği olan geometrik şekiller içinde görme esasına dayanır. Bu akım, az zaman için­de resim ve heykel dışındaki diğer güzel sanatlarda görüldüğü gibi edebiyat ala­nında da örnekler verdi.

Bu örneklerde, tabiatın hiçbir şeyi düz bir çizgi gibi gös­termediği, insanın da bütün duygu, dü­şünce ve hayallerinin yalın halde olma­dığı esasından hareket edilerek her şey bir­birine karışmış olarak ifade edilir. Ancak edebiyatta uzun süre devam etmemiştir.